GRE4001 – Innføring i gresk I for masterstudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en første innføring i gammelgresk, språket som ble talt og skrevet i det antikke Hellas. Gammelgresk er originalspråket for klassiske litterære tekster som Homers epos, Sapfos lyriske dikt og Sofokles' tragedier, så vel som for historieskriverne Herodot og Thukydid og filosofene Platon og Aristoteles. Gresk er et viktig kulturspråk som har påvirket en rekke områder innenfor europeisk kultur, fra litteratur og drama til filosofi og politikk. I studier eller forskning på disse fagfeltene vil man ofte ha nytte av kjennskap til gresk språk og kultur. Som et av de best bevarte tidlige indoeuropeiske språkene er gresk også et viktig utgangspunkt for indoeuropeisk språkforskning. Foruten å være forløperen til moderne gresk, lever mange greske ord dessuten videre i andre moderne språk. Å skaffe seg en viss innsikt og grunnleggende ferdigheter i gresk kan være nyttig for masterprosjekter i fag som helt eller delvis baserer seg på historisk kildemateriale fra den europeiske kulturkretsen. På dette emnet leser vi tilrettelagte greske tekster med økende vanskelighetsgrad og arbeider med en grunnleggende forståelse av gresk grammatikk.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

 • Du kan det greske alfabetet.
 • Du kjenner gresk uttale og kan lese gresk prosa høyt.
 • Du kan gjøre rede for grunntrekk ved det greske språket.
 • Du kjenner ordklassene i gresk og kan gjengi grunnleggende deler av gresk formlære.
 • Du kjenner grunnleggende deler av gresk syntaks.
 • Du kan analysere setninger på norsk og gresk.
 • Du har tilegnet deg et grunnleggende ordforråd.
 • Du kan oversette pensumtekstene fra gresk til norsk uten hjelpemidler.
 • Du kan oversette enkle setninger fra norsk til gresk.
 • Du kan finne og presentere berøringspunkter mellom masterprosjektet ditt og greske tekster.
 • Du kan bruke greskkunnskapene dine til å jobbe med kildemateriale som er relevant for masterprosjektet ditt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak til ett av følgende masterprogrammer for å kunne ta dette emnet:

Studenter som er tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program. For dem som ikke kan få innpasset GRE4001 som del av sin mastergrad, tilbyr vi emnet GRE1001 – Innføring i gresk I, som kan tas som enkeltemne utenfor mastergraden.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen. 

Overlappende emner

Emnet overlapper også 10 studiepoeng med andre/eldre innføringsemner i gresk, gresk semesteremne og gresk grunnfag.

Undervisning

Høsten 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Emnet har felles undervisning med GRE1001 – Innføring i gresk I.

Du må velge enten:

1) seminarvarianten

eller:

2) selvstudiumsvarianten (uten rett til å følge undervsining)

Vi anbefaler at du velger seminarvarianten da det kan være svært krevende å lære seg gammelgresk på egen hånd. Imidlertid ønsker vi å legge til rette for at de som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å følge seminarundervisningen (f.eks. på grunn av jobb) skal ha mulighet til å avlegge eksamen i emnet. Selvstudiumsvarianten er ment som et tilbud til disse. Vi gjør oppmerksom på at du ikke har rett til å møte opp til undervisningen hvis du har valgt selvstudiumsvarianten. Grunnen til dette er at det har vist seg å være uheldig for alle studentenes læringsutbytte dersom det ikke etableres en fast studentgruppe som følger undervisningen regelmessig.

Seminarvarianten:

Undervisningen gis som to dobbelttimer seminarundervisning i uka i 14 uker, til sammen 28 dobbelttimer. Vi anbefaler på det sterkeste å følge all undervisning aktivt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 5 av 7 obligatoriske innleveringer. Du leverer elektronisk i Canvas.
 • Skrive et refleksjonsnotat om tilknytningspunktene mellom masterfaget og gresk (hvis du ennå ikke har valgt masterprosjekt) eller om gresk kildemateriale relevant for masteroppgaven (hvis du har valgt masterprosjekt). Notatet skal ha et omfang på 2,5-3 sider à 2300 tegn. Du leverer elektronisk i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Selvstudiumsvarianten

Selvstudiumsvarianten har ingen undervisning. Hvis du har valgt selvstudiumsvarianten, har du ikke rett til å følge undervisningen på seminarvarianten.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 5 av 7 obligatoriske innleveringer. Du leverer elektronisk i Canvas.
 • Skrive et refleksjonsnotat om tilknytningspunktene mellom masterfaget og gresk (hvis du ennå ikke har valgt masterprosjekt) eller om gresk kildemateriale relevant for masteroppgaven (hvis du har valgt masterprosjekt). Notatet skal ha et omfang på 2,5-3 sider à 2300 tegn. Du leverer elektronisk i Canvas.

Du finner innleveringsfrister for de obligatoriske innleveringene på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk