IDE2019 – Tenkning om natur og miljø fra antikken til antropocen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet adresserer de historiske dimensjonene ved dagens ideer og debatter om mennesker og natur i det antropocene. Emnet vil gi deg en forståelse for hvordan forholdet mellom mennesker, natur og klima (miljetenkning) har blitt konseptualisert til ulike tider og i ulike intellektuelle tradisjoner fra antikken til vår egen tid. Emnet vil også introdusere deg for sentrale historiske, kulturelle og intellektuele kontekster som har formet forestillingene om naturen og miljøet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha en idéhistorisk forståelse for hvordan natur, klima og miljø har blitt konseptualisert historisk innen ulike kontekster og perioder
  • ha en forståelse for hvordan forestillinger om natur, klima og miljø har blitt forstått og brukt på tvers av en rekke områder og debatter gjennom historien
  • ha en historisk forståelse for hvordan mennesker har forstått sin samhandling med naturen
  • kunne reflektere over samspillet mellom disse kontekstene og hvordan menneskers seg selv og sin rolle vis-à-vis naturen har utviklet seg gjennom historien
  • kunne lese og analysere idéhistoriske primærtekster innen ulike sjangere fra antikken til vår egen tid
  • være kjent med noen nøkkelbegreper innen miljøhumaniora

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

En grunnleggende forståelse for historisering og kontekstualisering slik du vil få opparbeidet det gjennom IDE1104 og IDE1105. Emnet forutsetter at du behersker både engelsk og norsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4019 – Tenkning om natur og miljø fra antikken til antropocen

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgave.
  • innlevering av opponentkommentarer.

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Slik søker du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)