IDE2056 – Antisemittismens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter en oversikt over de ulike begrunnelsene for jødehat fra antikken til i dag. Aversjonen mot jødene var en tidlig og intens variant av fremmedhatet med både religiøse, politiske, økonomiske og etter hvert rasemessige begrunnelser. Antisemittismen er et kontinuerlig tema gjennom det kristne Europas historie. Også inn i den moderne verden har slike affekter vært virksomme på delvis nye premisser.

Hva lærer du?

  • kunnskap om antisemittisme og forståelse av fremmedhatets karakter og idémessige forutsetninger
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk i antisemittismens historie
  • innsikt i alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av jødene
  • lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4056 – Antisemittismens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer med forelesninger og 2 dobbelttimer med seminarer, samt veiledning til semesteroppgaven.

På dette emnet er følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast.
  • innlevering av opponentkommentarer.

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer dersom du leverer utkast til semesteroppgaven innen rimelig tid før innleveringsfristen. På dette emnet må utkast og opponentkommentarer være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

De obligatoriske aktivitetene kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk