IDE2091 – Fordypning i vår tids idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i noen av vår tids idéhistoriske hovedstrømninger, basert på lesning av både originalverker og sekundærlitteratur. Gjennom å behandle utvalgte temaer vil emnet vise hvordan visse ideer bidro sterkt til å forme det 20. århundres intellektuelle liv. Sekundærlitteraturen tar for seg utvalgte problemstillinger eller felter, og originallitteraturen er ment å eksemplifisere disse på ulike vis. Det vil bli lagt vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av de problemstillingene som behandles.

Hva lærer du?

  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved vår tids tenkning
  • mer spesialisert innsikt i vår tids idéhistoriske strømninger for bedre å forstå hvordan ulike tenkere posisjonerer seg og skiller seg fra hverandre
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 10 dobbeltimer gjennom hele semesteret. I tillegg kan du få veiledning til semesteroppgaven.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgave.
  • innlevering av opponentkommentarer.

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er kun gyldig det semesteret de er levert og godkjent.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk