Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet drøfter ulike aspekter ved overgangen fra en førmoderne kristen billedoppfatning til et tidligmoderne begrep om kunst i Italia på 1400-tallet i et historisk og aktuelt teoretisk perspektiv. Sentralt står resepsjonen av antikkens klassiske kunst i perioden.

  • Hvilke samfunnsmessige endringer er renessansens visuelle kultur del av?
  • Er det tale om et entydig brudd med en kristen-magisk billedoppfatning henimot et moderne verksbegrep, eller snarere produktive og i seg selv meningsfulle motsetninger og paradokser?

Disse spørsmålene diskuteres i lys av monumentale veggdekorasjoner hvor nye og klassisk antikke former og motiver introduseres innenfor kirkens etablerte syn på bildet og dets funksjoner.

 

Våren 2022:  Ekskursjonen vil våren 2022 gå til Nord-Italia, 23.03-29.03. 2022. Tema er forholdet mellom kunst (maleri og arkitektur) og urbanitetsprosessene i senmiddelalderen og tidligrenessansen. Nærmere program kommer. Se semesterside for detaljer.

KUN2015 samkjøres med KUN2500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie, som også tilbyr et studieopphold i Italia. Det er dermed mulig å ta begge emnene samtidig. Se emnesiden til KUN2500 for mer informasjon. 

 

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen i emnet vil du:

  • ha opparbeidet deg en forståelse av aktuelle problemer og diskusjoner knyttet til billedbegrepet i tidligmoderne æra.
  • fått kunnskap om betydningen av klassiske antikke former i Italia i det 15. århundre og en oversikt over utviklingstrekk i monumentale veggdekorasjoner i perioden.
  • oppøvd deg en evne til å muntlig fremstille en kritisk diskusjon omkring sentrale problemstillinger i pensum.
  • forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag i emnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4015 – Temaer i klassisk kunst

Undervisning

Det blir gitt inntil 28 timer undervisning, fordelt på forelesning, seminar og ekskursjon.

Det er anbefalt at du følger forelesningene og at du deltar aktivt i seminarundervisningen.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Muntlig fremlegg i seminarundervisningen av en selvvalgt tekst fra pensum.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2015 er en tre dagers hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Tidligere eksamensoppgaver.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk