Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et ekskursjonsemne hvor undervisning ved UiO kombineres med ekskursjoner til relevante steder.

Det blir gitt en fordypet kunnskap til et gjenstandsområde som kan være design, arkitektur, norsk eller internasjonal billedkunst. Sentralt i emnet vil være forholdet mellom teori, metode og gjenstandssområde. Gjenstandsområdet, og dermed ekskursjonssted, vil variere fra semester til semester.

Våren 2019:  Ekskursjonsemnet KUN2085/4085 vil våren 2019 gå til Firenze, Padova og Siena. Tema er forholdet mellom kunst (maleri og arkitektur) og urbanitetsprosessene i senmiddelalderen og tidligrenessansen. Undervisning starter på Blindern i slutten av januar og ekskursjonen er fra 3. april til 10. april.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • kjenne en rekke teoretiske og metodologiske tilnærminger til det aktuelle gjenstandsområdet.
  • ha oppøvet en kritisk sans overfor metodene og teorier knyttet til gjenstandsområdet.
  • ha en dypere forståelse av gjenstandsområdet, både gjennom forskningslitteraturen og "in situ"
  • være trent i å verbalisere og kommunisere iakttagelser knyttet til gjenstandsområdet, basert på din lesning av pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emne er i første rekke et tilbud til masterstudenter i kunsthistorie og visuelle studier, men bachelorstudenter er velkomne til å søke om å ta emnet på bachelornivå ved manuell søknad til studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode og avlagte emner som er relevante for gjenstandsområdet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4085 – Kunsthistorisk ekskursjonsemne

Undervisning

Der vil til sammen være 28 undervisningstimer fordelt på seminarundervisning ved UiO og ekskursjon. Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av ekskursjoner, forelesninger og seminarer på UiO med forberedte presentasjoner knyttet til aktuelle gjenstandsområder. Studentene skal i løpet av semesteret gjennomføre et muntlig fremlegg.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Muntlig fremlegg
  • Innlevering av utkast til semesteroppgave
  • Aktiv deltagelse på ekskursjonen

De obligatoriske aktivitetene er kun gyldig et semester.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2085 er en semesteroppgave: 8–10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Studentene må selv organisere og betale for reise og opphold.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Ekskursjon i Italia: 3.-10. april.

Undervisningsspråk

Skandinavisk eller engelsk