Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten innsikt i sentrale emner innen norsk senmodernistisk arkitektur og Scandinavian design fra årene 1950 – 1970.

Monografiske studier over enkelte formgivere vil bli kombinert med mer overgripende teoretiske perspektiver og tilnærminger i lys av nyere forskning om senmodernismens arkitektur og design. Det vil bli lagt vekt på produksjonen til utvalgte arkitekter og designere. Her kan bla nevnes Sverre Fehn og Arne Korsmo. Emnet vil spesielt bli lest i ett nordisk perspektiv. Men også innflytelsen fra USA, Japan og Italia vil bli trukket inn.

Perioden er en brytningstid mellom en delvis vitenskapelig og dempet modernisme med tradisjonalistiske nasjonale trekk fra 1940- og 50 årene til en mer radikal modernistisk holdning representert bla i Pagon- gruppen. Emnet har sin hovedvekt på arkitektur.

Emnet inngår i en emneportefølje med parallelle emner om arkitektur og design: KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet, KUN2140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet og KUN2200 – Designhistorie.

Hva lærer du?

Emnet vil bli gjennomført med nærstudier av utvalgte formgivere og deres verk. Gjennom semesteroppgaven vil studentene bli opplært i litteratur- dokumentasjons- og kildeinnsamling knyttet til utvalgte byggverk og objekter de vil skrive om.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4132 – Norsk arkitektur og design 1950-70

Undervisning

Det vil bli gitt minimum 20 timer undervisning fordelt på forelesninger og gruppeundervisning/individuelle oppgaver. Enkelte uker kan forelesninger bli supplert med ekskursjon.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen vårsemesteret 2021 er en eksamen med to deler: Skriftlig semesteroppgave og en 2-timers skriftlig avsluttende hjemmeeksamen med kunnskapsspørsmål. Ved vurderingen vektes semesteroppgaven 2/3 og 2-timers eksamen 1/3 av endelig karakter. 

Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Semesteroppgaven skal være på 8-10 sider, ikke inkludert fotnoter, referansesliste og illustrasjoner.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til semesteroppgaven

Sensorveiledning til skoleeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Vær oppmerksom på informasjon om KUN2132 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk

__________________

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan komme endringer i undervisning og eksamen. Følg med i Canvas for informasjon om undervisningen og eksamen.