KUN2135 – Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler hvordan nyere arkitekturhistorie undersøker hvordan arkitektur produseres, kommuniseres og konsumeres gjennom ulike verktøy og medier, og hvordan den moderne arkitekturen inngikk i en visuell kultur. 

Med arkitekturens verktøy og medier menes tegninger, modeller og fotografi, men også publikasjoner og utstillinger. Med utgangspunkt i et historisk perspektiv, setter emnet søkelys på hvordan arkitektur skapes prosessuelt, fra idéskisser, via ulike utkast og modeller, frem til selve byggeprosessen og presentasjonen av det ferdigstilte byggverket for et offentlig publikum. 

Vektleggingen i pensum og undervisningen av de ulike verktøy og medium og stadiene i arkitekturprosessen vil kunne variere. Emnet kombinerer perspektiver fra blant annet kunsthistorie, arkitekturhistorie, visuell kultur og estetisk teori.

Emnet vil som oftest behandle moderne internasjonal arkitektur (fra ca. 1890–1970), men et fokus på eldre materiale fra renessansen eller barokken vil også kunne forekomme.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen i emnet vil du:

  • få innsikt i teoretiske perspektiver innen nyere arkitekturhistorisk forskning som behandler hvordan ulike presentasjonsformer, verktøy og medier ble anvendt i arkitekters praksis, og hvordan dette visuelle materialet kan fortolkes og kan ha hatt betydning for endringer innen arkitekturen.
  • få en forståelse av hvordan visuelt materiale fra arkitekters designprosess som tegninger og modeller kan analysers som aktive verktøy i en kreativ prosess for å utvikle arkitektoniske konsepter og utkast.
  • få innsikt i hvordan fotografiet kan inngå i arkitektoniske prosesser, og hvordan arkitekturfotografiet formidler og fremstiller arkitektur når det inngår i presentasjoner i fagpresse og andre mediekanaler.
  • få innsikt i hvordan ulike typer arkitektoniske presentasjonsformer blir anvendt i publikasjoner og utstillinger om arkitektur.
  • få samarbeidserfaring med hvordan problemstillinger innen emnets tema kan drøftes gjennom visuell og verbal framstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det vil bli gitt minimum 20 timer undervisning fordelt på forelesninger og seminarundervisning.  

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Gruppeinnlevering av prosjektskisse til nettutstilling

Obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret den godkjennes.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2135 er en mappeeksamen bestående av:

  • Nettutstilling. Studentene skal i grupper (på ca. 2-3 studenter) lage en «nettutstilling» over et oppgitt tema. Vurderingsform: Bokstavkarakter. Denne eksamen vil telle 1/3 av den samlede karakter.
  • Semesteroppgave/arkitekturhistorisk essay. Studentene skal skrive en individuell semesteroppgave på ca. 6-8 sider, der de arbeider videre med nettutstillingens tema. Denne eksamen vil telle 2/3 av den samlede karakter.

Både nettutstillingen og semesteroppgaven/essay må være bestått for at for at du skal bestå mappeeksamen.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Annet

Vi tar forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk