KUN2140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen behandler hovedstrømninger i europeisk og amerikansk arkitekturhistorie på 1900-tallet, tett knyttet til teori. I enkelte tilfeller rettes interessen mot arkitekter som har hatt særlig stor betydning, da også med et monografisk siktepunkt

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • tilegne deg en oversikt over og innsikt i de viktigste periodene innen den moderne arkitekturen fra ca 1890 til 1960.
  • få en dypere forståelse av de mest sentrale arkitekters praksis og deres sentrale byggverk og prosjekter. Spesielt Adolf Loos, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe og Richard Neutra.
  • tilegne deg en innsikt i sentrale teoretiske emner innen teorier omkring den modernistiske arkitekturen.
  • få erfaring med å muntlig legge frem og diskutere arkitektur både knyttet til byggverk og teorier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet

Undervisning

Undervisningen vil være på ca 28 timer, med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Hver gruppe forventes å legge frem minimum to artikler i løpet av undervisningsperioden. Det er en forutsetning for å kunne følge undervisningen at studentene deltar aktivt i gruppearbeidet.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2140 er en eksamen med to deler: en semesteroppgave på 6-8 sider og en 2-timers skriftlig skoleeksamen med kunnskapsspørsmål.

Semesteroppgaven teller 2/3 av endelig karakter og skoleeksamen teller 1/3 av endelig karakter. Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Eksamen skal leveres i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttet studiekvalitetssider.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke høstsemesteret 2021

Undervisningsspråk

Norsk