Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fotografiets historie fra 1839 til i dag.

Emnet har fokus på den fotografiske praksis og dens forankring i den teknologiske, økonomiske, politiske og kunstnerisk estetiske utviklingen. I denne sammenheng vil vi se på fotografiets forskjellige bruksområder i et spekter av sosiale og kulturelle og ideologiske kontekster.

Blant annet belyses fotografiet som kunstnerisk medium, som journalistisk dokumentasjon og vitenskapelig registrering.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet vil du:

  • opparbeide deg bred kunnskap om fotografi som del av kunst- og kulturhistorien
  • få en oversikt over fotografiets forskjellige genre og funksjonsområder
  • opparbeide deg kjennskap til viktige fotografer og deres verk
  • få en første innsikt i teoretiske problemstillinger
  • få en forståelse for fotografiets interaksjon med andre kunstneriske medier
  • få øvelse i å analysere fotografiske verk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4240 – Kunst og fotografi

Undervisning

Undervisningen består av fellesforelesninger.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • En obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave (2-3 sider) over oppgitt tema. Oppgaven leveres i Canvas til oppgitt frist.

Hvis du er syk når du skal levere obligatorisk aktivitet, må du søke du om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet.

Den skriftlige kvalifiseringsoppgaven skal leveres i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaver. 

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent samme semester for at du kan ta eksamen. Den obligatoriske aktiviteten er gyldig de to påfølgende semestre emnet går, så fremt ikke emnet gjennomgår vesentlige endringer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2240 er en semesteroppgave.

Oppgaven skal være på 8-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Semesteroppgaven skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du kan ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Informasjon om KUN2240 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk