Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KUN2400 er et emne der tema for undervisningen vil alternere.

Tema for emnet vårsemesteret 2018 er "Media Atmospheres". 

Kort om emnet vårsemesteret 2018:

På 1990-tallet engasjerte mange samtidskunstnere seg i design og arkitektur, og en rekke kritikere hevdet at grensene mellom kunst og design var i ferd med å bli brutt ned. Dette emnetemaet studerer fenomenet fra en annen synsvinkel og tar utgangspunkt i det faktum at svært mange av disse arbeidene i realiteten var en slags mediemaskinerier som tematiserte en livsverden som i økende grad var preget av nye medie- og nettverksteknologier. Vi vil undersøke hvordan elementer fra arkitektur og design ble brukt til å konstruere medieatmosfærer, omgivelser som fremhevet den tette koblingen mellom kropper og teknologier informasjonssamfunnet. 

Hva lærer du?

Ved å bestå emnet vårsemesteret 2018 vil du:

  • ha en oversikt over de mest innflytelsesrike kunstverkene og teoriene knyttet til dette kunstneriske fenomenet
  • kunne diskutere historiske forløpere til dette 1990-talls-fenomenet
  • kunne utføre dyptgående analyser av enkeltverk knyttet til temaet for emnet
  • ha kompetanse i å presentere og diskutere ideer fra emnets tema både muntlig og skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at du har bestått 40 studiepoeng i kunsthistorie, estetikk og/eller visuelle studier før du tar dette emnet. Eksempler på anbefalte forkunnskaper er:

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst

Undervisning

Det vil bli gitt 27 undervisningstimer bestående av en dobbelttime forelesning med en påfølgende time seminarundervisning. Det anbefales å følge seminarundervisningen som gir mulighet for trening og veiledning i skriftlig fremlegging og argumentasjon. Vi forventer at du møter forberedt til undervisning og deltar aktivt i seminarundervisningen

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Muntlig fremlegg i seminarundervisning

  • Obligatorisk oppmøte minst 7 av 9 ganger

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn to ganger, eller syk når du skal ha muntlig fremlegg, må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk aktivitet er gyldig bare semesteret den ble godkjent. 

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2400 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven skal være på 6-7 sider à 2300 tegn, ikke medregnet mellomrom, litteraturliste og noteapparat.

Du skal besvare eksamen i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden. 

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet. Se mer om dette under punktet Undervisning.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

_______________

Semester page for Spring 2020 will be published November 25th