Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KUN2400 er et emne der tema for undervisningen vil alternere.

Tema for emnet vårsemesteret 2020 er Video Art: Technology, Theory, Practice.

Emnet gir en kritisk introduksjon til den tidlige videokunsten, fra proto-televisuelle eksperimenter i den historiske avantgarden til overgangen fra analog til digital teknologi på begynnelsen av 1980tallet.   
Vi vil fokusere på de ulike tekniske aspektene ved tidlig analog video, så vel som på kunstnerisk praksis og tidlige tekster om video.   
Tema som inkluderes er tidsteknologi og tidspolitikk, video feedback og økologi, forvandlingen av kunstnerstudioet, videoaktivisme og alternativ TV-produksjon, forholdet mellom video, maleri og musikk, utviklingen av nye maskiner og forholdet mellom video og TV.

Hva lærer du?

Ved å bestå emnet vårsemesteret 2020 vil du:

  • ha oversikt over de viktigste verkene, problemstillingene, tekstene og det teoretiske begrepsapparatet knyttet til den tidlige videokunsten
  • få en innføring i hovedmomentene i den analoge videoteknologien og få perspektiver på forholdet mellom kunst og teknologi. I tillegg vil vi lese den mest sentrale nye litteraturen på feltet.
  • kunne utføre dyptgående analyser av enkeltverk knyttet til temaet for emnet
  • ha kompetanse i å presentere og diskutere ideer fra emnets tema både muntlig og skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at du har bestått 40 studiepoeng i kunsthistorie, estetikk og/eller visuelle studier før du tar dette emnet. Eksempler på anbefalte forkunnskaper er:

Det er nødvendig med gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst

Undervisning

Det vil bli gitt 27 undervisningstimer bestående av en dobbelttime forelesning med en påfølgende time seminarundervisning. Det anbefales å følge seminarundervisningen som gir mulighet for trening og veiledning i skriftlig fremlegging og argumentasjon. Vi forventer at du møter forberedt til undervisning og deltar aktivt i seminarundervisningen

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Muntlig fremlegg i seminarundervisning

  • Obligatorisk oppmøte minst 7 av 9 ganger

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn to ganger, eller syk når du skal ha muntlig fremlegg, må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk aktivitet er gyldig bare semesteret den ble godkjent. 

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2400 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven skal være på 6-7 sider à 2300 tegn, ikke medregnet mellomrom, litteraturliste og noteapparat.

Du skal besvare eksamen i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden. 

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet. Se mer om dette under punktet Undervisning.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet vil antakeligvis bli undervist på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk.