Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom studiet av originaltekster vil du ved å ta dette emnet opparbeide deg bred kunnskap omkring sentrale begreper og problemstillinger innenfor estetikken fra Platon til Adorno, Foucault og Deleuze.

Temaer som forholdet mellom det sanne og det skjønne, kunst og erkjennelse, kropp og sansning og imitasjon og konstruksjon vil stå sentralt.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • opparbeide deg avansert kunnskap omkring sentrale begreper og temaer innenfor estetikken.
  • kunne forholde deg kritisk til sentrale begreper og temaer innenfor estetikken.
  • erverve relevant faglig verktøy for å kritisk analysere originaltekster.
  • se nytten av å kunne bruke estetiske begreper og problemstillinger i din egen masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2000 – Estetikkens historie

Overlapp med mellomfagstillegget i kunsthistorie ved UiO.

Undervisning

Undervisningen består av ca. 27 timer, fordelt på forelesning og seminar. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.

For å du skal kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • obligatorisk muntlig framlegg i gruppe

Hvis du er syk når du skal gjennomføre muntlig fremlegg, må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent bligatorisk aktivitet er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4000 høstsemesteret 2021 er en fire timers digital hjemmeeksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Koronavirus: Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Alle endringer vil bli varslet.

Vær oppmerksom på informasjon om KUN4000 kan bli sendt ut til studenteposten din eller Canvas.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk