KUN4031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av barokk kunst i Roma. Emnet fokuserer på følgende 3 sentrale kunstnere og deres kunstnerskap: Bernini, Borromini og Caravaggio. Studentene blir spesielt oppfordret til å gjennomføre grundige stilistiske og ikonografiske analyser av enkelte verk av Bernini, Borromini og Caravaggio.

Andre barokk-kunstnere blir diskutert, men hovedsakelig for å kontekstualisere og profilere kunstnerskapet til disse tre kunstnerne.

Studentene skal:

  • kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie. 
  • oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen skjer i form av forelesninger og seminarer.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Deltakelse på 80% av undervisningen
  • Muntlig fremlegg

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du gjennomfører den.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4031 er en semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal være ca. 7-10 sider à 2300 tegn (uten mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste).  

Oppgaven skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaver. 

Tema for oppgaven velger du i samråd med lærer. Liste over valgbare oppgavetemaer om Bernini, Borromini og Caravaggio blir delt ut av lærer ved første møte, i Canvas eller via e-post.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Det er en forutsetning at obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Hvis emnet har ekskursjon til Italia: Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Roma og opphold i Italia. Det norske institutt i Roma har tilbud om studentbolig og noen tips til boligalternativer.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

Vil du ta flere studiepoeng i Roma? Da kan du også søke opptak andre emner med undervisning i Roma.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk