KUN4140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen behandler hovedstrømninger i europeisk og amerikansk arkitekturhistorie på 1900-tallet, tett knyttet til teori. I enkelte tilfeller rettes interessen mot arkitekter som har hatt særlig stor betydning, da også med et monografisk siktepunkt

Hva lærer du?

Studenten vil få en fordypet innsikt i 1900-tallets internasjonale arkitekturhistorie.

Verk og teori bindes sammen, og brytningspunkter som førte til grunnleggende forandringer trekkes frem. Studenten får trening gjennom muntlige oppgaver Det blir lagt særlig vekt på at studentene skal oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av byggverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form. De skal kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet

Undervisning

Undervisningen vil være på ca 28 timer, med en kombinasjon av forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Hver gruppe forventes å legge frem minimum to artikler i løpet av undervisningsperioden. Det er en forutsetning for å kunne følge undervisningen at studentene deltar aktivt i gruppearbeidet.

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Canvas kan forekomme.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2140 er en eksamen med to deler: en semesteroppgave på 6-8 sider og en 2-timers skriftlig skoleeksamen med kunnskapsspørsmål.

Semesteroppgaven teller 2/3 av endelig karakter og skoleeksamen teller 1/3 av endelig karakter. Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for at eksamen som helhet skal være bestått.

Eksamen skal leveres i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006
Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke høstsemesteret 2021.

Undervisningsspråk

Norsk