KUN4360 – Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om sentrale tema og problemstillinger i Christian Krohgs forfatterskap og billedkunst, med hovedvekt på perioden frem til 1900.

Brytningen mellom norsk, tysk og fransk kunst og teori er et sentralt tema. Krohgs virksomhet som maler, skjønnlitterær forfatter, kritiker, lærer og formidler blir belyst. Krohgs tekster og kunstverk blir betraktet i sammenheng, og denne sammenhengen blir kontekstualisert. Emnet inneholder dessuten en gjennomgåelse av den historisk-biografiske metode og biografien/monografien som faglitterær sjanger, samt enkelte andre tekstsjangrer.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • Få innsikt i Christian Krohgs kunst og litterære og journalistiske tekster.
  • Kunne redegjøre for modernismens grunnleggende ideer og problematikk.
  • Få forståelse for tekstsjangrer og forholdet mellom tekst og bilde.
  • Analysere og tolke perioderelevante kunstverk og sette verk og tolkninger opp mot samtidens teorier.
  • Oppøve deg teknikker for å identifisere og presentere de faglige posisjoner som emnets ulike forfattere benytter seg av og utvikle en kritisk reflekterende holdning til disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2360 – Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst

Undervisning

28 undervisningstimer, som er fordelt på lærerstyrte forelesninger (20 timer) og seminarer (8 timer). Seminarene ledes av faglærer og bygger på studentenes felles samtale og diskusjon. Det anbefales å følge undervisningen der du vil få mulighet til å bli veiledet på og få trening i skriftlig fremstilling og argumentasjon.

Undervisningen er basert på pensumlisten, men annen litteratur eller visuelt materiale kan bli trukket inn.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Skriftlig kvalifiseringsoppgave.

Kvalifiseringsoppgaven skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før innlevering av obligatorisk aktivitet.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4360 er en 3 dagers hjemmeeksamen

Oppgaven skal være på 7-9 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Tidligere eksamensoppgaver NB! Noen av oppgavene ble gitt da emnet ble tilbudt som leseemne på masternivå.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Det er usikkert om emnet vil bli tilbudt igjen

Undervisningsspråk

Norsk