Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et fordypningsemne i 1800-tallets kunst. Utviklingen av modernismen fra ca. 1840 til 1920 vil stå i sentrum, men temaene som blir behandlet vil alternere. En viktig del av emnet er å studere kunstverk i lys av forskjellige teorier og metoder.

Tema vårsemesteret 2021: Kunst og visuell kultur i kolonialismens tidsalder

KUN2450/4450 vil våren 2021 ta for seg en rekke ”case”-studier om billedkunst og visuell kultur som på forskjellig vis er direkte eller indirekte innvevd i imperialistiske og koloniale ideologier. Kolonialismen tidfestes fra 1450 til 1950, men dette emne vil fokusere på det lange 1800-tallet: fra den franske revolusjon til avantgardens begynnelse med Picasso og dada. Temaer som vil bli diskutert er nasjonalisme, kunst og rasisme, den kolonialiserte kroppen, seksualitet og rase, ”orientalisme” og det ”primitive”. Emnet vil gjennomgå både klassisk og ny litteratur, samt introdusere forskjellige metodologiske strategier for en de-kolonial kunsthistorie.

Hva lærer du?

Består du eksamen i emnet:

  • har du spesialkompetanse på et sentralt tema om 1800-tallets billedkunst
  • kjenner du til relevant teorier og problemstillinger for periodens kunst
  • kan du analysere kunstverk i lys av forskjellige tradisjoner og metoder
  • kan du skrive om kunst
  • kan du identifisere og presentere de faglige posisjonene til emnets ulike forfattere og gi en sammenlignende evaluering av disse posisjonene
  • kan du gi eksempler på hvordan emnets teoretiske og metodiske litteratur gir føringer for analysen av konkrete kunstverk, både de som presenteres i pensumlitteraturen og andre verk

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

  • Fullført bachelorgrad i kunsthistorie og visuelle studier eller tilsvarende
  • Det kan være nødvendig med gode leseferdigheter i engelsk

Overlappende emner

Undervisning

Det vil bli gitt ca. 28 timer undervisning, fordelt på forelesninger og seminarundervisning. Det er anbefalt at du følger all undervisning og at du deltar aktivt i seminarundervisningen.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Skriftlig kvalifiseringsoppgave

Den skriftlige kvalifiseringsoppgaven skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaven.

Den obligatoriske aktiviteten er bare gyldig det semesteret du får den godkjent. 

Hvis du er syk når du skal levere kvalifiseringsoppgaven, må du søke om utsatt innlevering. Slik søker du om utsatt innlevering av obligatorisk aktivitet.

Vær oppmerksom på at informasjon om undervisning kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4450 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Hjemmeeksamen skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av hjemmeeksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden.

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Tidligere tema:

Vårsemesteret 2020: Modernismen. Estetikk, teori og fransk malerkunst 1830-1920.

Vårsemesteret 2017 og 2018: Modernitet, visualitet og seksualitet i 1800-tallets billedkunst

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke vårsemesteret 2022

Undervisningsspråk

Skandinavisk