Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser lyriske dikt av Catullus og Horats (totalt 600-750 vers).

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

• oversette pensumteksten(e) til norsk og fortolke dem
• beherske det sentrale ordforråd i teksten(e)
• forstå teksten(e) innenfor en historisk og kulturell ramme
• gjøre rede for diktenes versemål og lese diktene høyt basert på denne analysen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 5 studiepoeng mot LAT1305 – Latin tekstemne grunnivå: Catull og Horats (nedlagt).

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning
  • 5 dobbeltimer undervisning i metrikk

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse og vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • kvalifiserende midtveisprøve

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

Muntlig eksamen av 30 minutters varighet (høsten 2020 gjennomføres denne digitalt om nødvendig).

Muntlig eksamen er en dialogisk prøving av ferdigheter og kunnskaper. Muntlig eksamen er offentlig og gjennomføres med to sensorer til stede.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver (til og med høsten 2014 var eksamensformen 4 timers skriftlig eksamen)

Sensorveiledning høst 2019

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk