Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Japansk A er en introduksjon til grunnleggende moderne japansk språk. Emnet gir en innføring i alle de fire grunnleggende språkferdighetene lytting, snakking, lesing og skriving, men hovedvekten ligger på grammatikk og lesing. Emnet må sees i sammenheng med JAP1020 – Japansk B, JAP2010 – Japansk C, og JAP2020 – Japansk D, som fortsetter gjennomgang av grunnleggende grammatikk og skrift. Dessuten gir emnet innføring i setningsanalyse (syntaktisk analyse).

Selv om alle språk krever gode studievaner og utholdenhet, gjelder dette i særlig grad for japansk. For det første er grammatikken helt forskjellig fra europeiske språk. Ordene ligner heller ikke på noen ord fra europeiske språk. I tillegg opererer man på japansk med fire alfabeter i skriftspråket:

 • Hiragana (brukes til grammatiske enheter)
 • Katakana (brukes for ord adoptert fra Vesten)
 • Kanji (kinesiske tegn som brukes til innholds ord)
 • Romaji (det romanske alfabetet)

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

 • ha lært å lese og skrive Hiragana, Katakana, Romaji, ca. 60 kinesiske tegn, og ca. 330 ord og uttrykk
 • være i stand til å føre helt grunnleggende samtaler
 • mestre svært grunnleggende setningsmønstre til moderne japansk
 • lese og skrive nokså lettfattelige tekster på japansk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Det er begrenset opptak til JAP1010 – Japansk A. Programstudenter som følger anbefalte studieløp der emnet inngår som obligatorisk i emnegruppen, vil bli prioritert. 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse.

Gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1110 – Japansk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen utgjør 6 timer per uke i 14 uker og består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt gruppeundervisninger med muntlige og skriftlige øvelser. I tillegg til pensumlisten, vil noe undervisningsmateriale bli lagt ut i emnets Canvas-rom.

Japansk-studiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. I tillegg til undervisningen må du være innstilt på halvannen times selvstudium per arbeidsdag (gjennomgang av grammatikk, tekster og muntlige- og skriftlige øvelser).

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte og aktiv deltagelse på minst 67 av 84 undervisningstimer
 • Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn
 • Bestå en av to kvalifiseringsprøver

Godkjent obligatorisk oppmøte og oppgaveinnlevering er gyldig på permanent basis. Godkjente obligatoriske kvalifiseringsprøver er kun gyldig i inneværende semester. Dersom du tar emnet på nytt må du bestå de obligatoriske kvalifiseringsprøvene det semesteret du skal opp til eksamen. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen i JAP1010 er en 4-timers skriftlig skoleeksamen. Du vil bli testet i følgende:

 1. Leseferdighet
 2. Kanji/Gloser
 3. Grammatikk
 4. Skriveferdighet

Sensorveiledning

Skoleeksamen i dette emnet gjennomføres på papir. Du bruker gjennomslagsark som blir delt ut i eksamenslokalet. Du beholder én kopi selv, mens resten leveres inn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på japansk, skal eksamensbesvarelsen normalt skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet tilbyr kontinuasjonseksamen for de som stryker på ordinær eksamen. Studenter som leverer blankt eller trekker seg under eksamen har ikke rett til kontinuasjonseksamen med mindre man leverer legeerklæring datert samme dag.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig med utsatt eksamen, som er for kandidater som er syke eller har annen gyldig grunn for fravær på ordinær eksamen.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres kun én gang.

NB! Du har ikke krav på ny eksamen om du ikke møter til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk