Kort om emnet

Japansk 3+4 tar sikte på å gi videre grunnkunnskaper i moderne japansk språk og grammatikk. I høstsemesteret følger studentene spesifiserte obligatoriske språkkurs i Japan. Her får studentene intensiv undervisning i japansk språk og grammatikk. Oppholdet legger også til rette for praktisk trening i å forstå og snakke japansk, og er et første møte med land og kultur.

Det påfølgende vårsemesteret ved UiO består hovedsaklig av grammatikk og lesetrening.

Siden emnet går over to semestre, får du ikke formell uttelling i form av studiepoeng før avsluttende eksamen i emnet er avlagt og bestått i vårsemesteret.

Informasjon om Japan-oppholdet og søknadsprosedyren.

Hva lærer du?

Japansk 3+4 gjør deg fortrolig med innviklede setningsstrukturer. Tyngden i undervisningen flyttes fra det å forstå og snakke i 3. semester, til det å forstå grammatikk og kunne lese, i 4. semester. Etter å ha bestått dette emnet skal du kunne lese og oversette moderne japanske tekster, føre en samtale og utrykke deg godt skriftlig på japansk, tilsvarende "Intermediate level" (nivå 2 eller 3) i JLPT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må du søke instituttet om opptak på eget skjema (se "Informasjon om Japan-oppholdet og søknadsprosedyren" over for mer informasjon).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

JAP1120 - Japansk 2

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot JAP3010 – Japansk E

Undervisning

Høstsemesteret består av intensiv språkundervisning i form av et obligatorisk 5-måneders studieopphold ved et av våre samarbeidsuniversiteter i Japan. For at oppholdet skal bli regnet som godkjent ved UiO, må du ha bestått de obligatoriske kursene i Japan i tråd med det japanske lærestedets krav til undervisning og eksamen. Dette er en forutsetning for at du skal få fortsette på emnet ved UiO i vårsemesteret.

Støtte til oppholdet dekkes av Statens Lånekasse i henhold til gjeldende regler.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må du søke instituttet om opptak til emnet og det integrerte studieoppholdet i Japan på eget skjema (se "Praktisk informasjon om Japan-opphold og søknadsskjema" over for mer informasjon).

Undervisningen fortsetter ved UiO om våren og utgjør to 3-timers seminarer per uke i 11 uker. Det er obligatorisk å møte til minst 80 % av undervisningen.

For å få avlegge avsluttende eksamen i emnet om våren, må du ha:

  • fått godkjent studieoppholdet i Japan (høstsemesteret)
  • tilfredsstilt kravet til minst 80 prosent oppmøte i
    undervisningen ved UiO (vårsemesteret)
  • fått godkjent minst én av to obligatoriske interne prøver ved
    UiO (vårsemesteret)

Godkjente obligatoriske prøver ved UiO er kun gyldige i ett semester.

Øvrig godkjent obligatorisk aktivitet (Japan-opphold og undervisning ved UiO) er gyldig på permanent basis.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen, og som tidligere har tilfredsstilt kravet til obligatorisk oppmøte i undervisningen i vårsemesteret, behøver ikke å følge undervisningen på nytt.

Eksamen

Avsluttende eksamen i emnet finner sted hvert vårsemester ved Universitetet i Oslo.

Før du kan gå opp til avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten både i høst- og vårsemesteret (se "Undervisning" over for mer informasjon).

Eksamen består av en 6 timers skriftlig skoleeksamen, hvor du vil bli testet i følgende:

  1. Leseferdighet
  2. Grammatikk
  3. Skriveferdighet

Sensorveiledning og tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på japansk, skrives eksamensbesvarelsen normalt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2012

Periodisk evaluering våren 2010

Periodisk evaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Høstsemesteret blir undervist i Japan.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og japansk i høstsemesteret, norsk og japansk i vårsemesteret.