KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet

Kort om emnet

Ting omgir oss: som funksjonelle og dekorative gjenstander i våre hjem, klærne vi velger å bære, maten vi setter på bordet vårt. Ting virker på mennesker: de former våre identiteter, vaner, minner og sosiale relasjoner. Og omvendt, menneskers verdier gjenspeiles i vårt ønske om å lage og kjøpe, bruke og konsumere, resirkulere og kaste ting. Dette emnet handler om kulturhistoriske perspektiver på materialitet og hvordan forholdet mellom mennesker og ting er i dag.

Emnet omfatter studier av:

  • tings individuelle og kollektive historier
  • deres innflytelse i mennesker liv - lokalt, nasjonalt og globalt
  • deres betydning i individuelle og kollektive identitetsprosesser
  • deres virksomhet som lager for minner

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha:

  • grunnleggende kunnskaper om materiell kultur historisk og i dag
  • innsikt i et tverrfaglig forskningsfelt og evne til å redegjøre for faghistoriske linjer og ulike aktuelle teoretiske problemstillinger
  • erfaring i å formulere og presentere en faglig problemstilling
  • utviklet evnen til å formidle kunnskap muntlig
  • erfaring med gruppearbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha avlagt eksamen i emnet KULH1001 – Europas kulturhistorie. En innføring

Emnet krever norsk- og engelskkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det er også to lengre obligatoriske seminarer tilknyttet gjennomføringen av den obligatoriske aktivitet. Disse vil falle på andre dager enn den ordinære undervisningen. 

Vi forventer at du er aktiv i undervisningen, og at du arbeider på egenhånd og i grupper i tillegg til undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

For å kunne ta eksamen må du delta i et gruppearbeid (en muntlig fremføring) som kvalifiseringsoppgave underveis i semesteret. Alle gruppene leverer inn et skriftlig notat i etterkant av presentasjonen.

Den muntlige framføringen og gruppeoppgaven er knyttet til to obligatoriske seminarer på Norsk Folkemuseum. Tid for seminarene og innleveringen i etterkant publiseres i den detaljerte undervisningsplanen før semesterstart.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må den muntlige fremføringen i grupper (kvalifiseringsoppgaven) og gruppenotatet være godkjent. Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på 6-8 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand).

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang våren 2020

Eksamen

Hver vår

Eksamen første gang våren 2020

Undervisningsspråk

Norsk