Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal gjennom å anvende sin faglig kompetanse forfatte en selvstendig akademisk tekst om et tema relatert til Midtøsten.

Hva lærer du?

Studenten vil lære

 • å anvende sine kunnskaper og analytiske evner gjennom å skrive en selvstendig faglig artikkel.
 • å utvikle bedre innsikt i en forskningsprosess
 • å formulere en original problemstilling
 • å bruke egne kunnskaper på nye felt
 • å søke relevant faglig litteratur
 • å sjangerbestemme og vurdere hvordan ulike kilder kan anvendes
 • å formulere og vurdere argumenter basert på tilgjengelig empiri
 • å arbeide systematisk,planlegge, organisere og ferdigstille et eget arbeid innen en fastsatt frist.

Du vil få utviklet dine skriveferdigheter, det vil si lære å skrive strukturert og ryddig.

Overlappende emner

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger, på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt.

Kravet om obligatorisk oppmøte i MØNA3000 blir våren 2021 erstattet av obligatorisk oppmøte kun under framlegg og kommentering av førsteutkast til bacheloroppgaven. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning. 

Hvis du er syk eller har symptomer på Covid-19 samme dag som du har framlegg/kommentering, ta kontakt med faglærer og registrer egenmelding


Forelesninger og seminarer.

Undervisningen vil gjennomføres med to introduksjonsforelesninger i starten av semesteret og seminarer med framlegg av oppgavene mot slutten av semesteret. Antall seminarer er avhengig av tallet på studenter.

Studenten vil etter introduksjonsforelesningen få individuell veiledning av emneansvarlig.  Det tilbys totalt 3 ganger veiledning per student. 2 ganger er veiledningen individuell (fagansvarlig avgjør om dette skjer i Canvas eller ved frammøte) og 1 gang er gruppeveiledning (på seminarene mot slutten av semesteret) der studentene legger fram oppgaven sin og opponerer muntlig på hverandre.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte til undervisningen
 • Obligatoriske aktivitetar:
  • Innlevering av problemstilling
  • Innlevering av førsteutkast til bacheloroppgaven
  • Kommentering av en annen students førsteutkast

Informasjon om oppgavene, kommentering og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr.side, mellomrom ikke medregnet), Times New Roman, 12 pkt, linjeavstand 1.5. Forside og referanseliste kommer i tillegg.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledning våren 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk