Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal gjennom å anvende sin faglig kompetanse forfatte en selvstendig akademisk tekst om et tema relatert til Midtøsten.

Hva lærer du?

Studenten vil lære

 • å anvende sine kunnskaper og analytiske evner gjennom å skrive en selvstendig faglig artikkel.
 • å utvikle bedre innsikt i en forskningsprosess
 • å formulere en original problemstilling
 • å bruke egne kunnskaper på nye felt
 • å søke relevant faglig litteratur
 • å sjangerbestemme og vurdere hvordan ulike kilder kan anvendes
 • å formulere og vurdere argumenter basert på tilgjengelig empiri
 • å arbeide systematisk,planlegge, organisere og ferdigstille et eget arbeid innen en fastsatt frist.

Du vil få utviklet dine skriveferdigheter, det vil si lære å skrive strukturert og ryddig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av: 

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Individuell veiledning (skriftlig og muntlig)

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte til følgende deler av undervisningen:
  • Obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelesningen
  • Obligatorisk oppmøte ved gjennomgang av eget oppgaveutkast
  • Obligatorisk oppmøte når du er opponent på en annen oppgave
 • Obligatoriske aktiviteter:
  • Innlevering av problemstilling
  • Innlevering av førsteutkast til bacheloroppgaven
  • Kommentering av en annen students førsteutkast

Informasjon om oppgavene, kommentering og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr.side, mellomrom ikke medregnet), Times New Roman, 12 pkt, linjeavstand 1.5. Forside og referanseliste kommer i tillegg.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledning våren 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk