Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal gjennom å anvende sin viten fra områdekunnskap og et kultur- og samfunnsfag formulere en egen problemstilling og forfatte en selvstendig akademisk tekst.

Hva lærer du?

Studenten vil lære å anvende sine kunnskaper og analytiske evner gjennom å skrive en original faglig artikkel.

Studenten lærer gjennom eget arbeid de ulike fasene i et vitenskaplig arbeid: å formulere en original problemstilling og å bruke sine kunnskaper på nye felt. Videre lærer studenten å søke relevant faglig litteratur og å kritisk vurdere ulike kilder. Studenten lærer god argumentasjon, og å vurdere relevans og styrke av argumenter.

Studenten lærer å arbeide systematisk, og å planlegge, organisere og ferdigstille et eget arbeid innenfor en frist.

Studenten vil få utviklet sin skriverferdighet. Studenten vil lære å redegjøre for og sortere relevante argumenter, og å skrive strukturert og ryddig.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på AAS-programmet studieretning Asia-og Midtøsten-studier eller til andre programmer som har emnet som en del av den alternative 40-gruppen (kun for andre program enn AAS).

For studenter med opptak fra og med høst 2010 på AAS-programmets studieretninger:

Dette emnet tar ikke opp enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne melde seg til dette emnet, må MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten og ett annet emne fra emnegruppen Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika 40-gruppe – Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - (40OMR-MØNA) være bestått.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil gjennomføres med en introduksjonsforelesning i starten av semesteret og seminarer med framlegg av oppgavene mot slutten av semesteret (antall seminarer er avhenging av tallet på studenter.)

Studenten vil etter introduksjonsforelesningen få tildelt en veileder for oppgaven som først prosjektet diskuteres med. Veilederen skal godkjenne problemstillingen.

Det tilbys totalt 3 ganger veiledning per student. 2 ganger er veiledningen individuell (emneansvarlig avgjør om dette skjer i Canvas eller ved frammøte) og 1 gang er gruppeveiledning (på seminarene mot slutten av semesteret) der studentene legger fram oppgaven sin og opponerer muntlig på hverandre.

Obligatorisk aktivitet: Det er obligatorisk med innlevering av en problemstilling (maks 1 side) ved begynnelsen av semesteret som vurderes som godkjent/ikke godkjent. Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se under Undervisning) må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Selve bacheloroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr.side, mellomrom ikke medregnet), Times New Roman, 12 pkt, linjeavstand 1.5. Tittelside og referanseliste kommer i tillegg.

Sensorveiledning våren 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Undervisningen gis på engelsk og norsk