Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hinduismen er en av verdens eldste levende religioner. Få religiøse tradisjoner har ritualer, tekster, myter og etikk med så dype røtter. Om lag 15% av verdens befolkning er hinduer, altså langt over en milliard mennesker. De fleste bor i India-regionen, der hinduismen oppsto. I nyere tid har migrasjon og nyreligiøse bevegelser også ført hinduiske strømninger til andre deler av verden, inkludert vår egen. Dette emnet gir kunnskap om hinduismens opprinnelse, framvekst og viktigste forgreninger. Emnet berører også hinduismens sosiale og politiske betydning i dag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emne skal du

 • kunne redegjøre for sentrale aspekter ved hinduismens opprinnelse og historiske utvikling
 • ha kjennskap til et utvalg religiøse grunntekster og tolkninger av dem
 • kunne redegjøre for hinduismens ulike teologiske tradisjoner
 • kunne redegjøre for religiøs praksis og hinduisme som levd religion
 • kunne redegjøre for hinduismens sosiale og politiske aspekter
 • ha kunnskap om moderne endringsprosesser og om hinduismen i Vesten

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 REL1003 – Verdensreligionene og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1020 – Hinduismen (nedlagt)

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 10 forelesninger
 • 4 seminarer fordelt på to seminargrupper. 

Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

 • En muntlig oppgave/diskusjon. Oppgaven forberedes i seminarene. 
  Studentene jobber i grupper og velger selv hvordan de vil utføre den muntlige presentasjonen. 

Mer detaljert informasjon om den obligatoriske oppgaven blir gitt på semestersiden i Canvas og i seminarene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport REL2220H2017

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk