Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Langt over en milliard mennesker er hinduer, altså omlag 15% av verdens befolkning. Dermed er hinduismen én av verdens store religioner, og få eller ingen religioner har en like gammel tradisjon hva angår ritualer, myter, etikk og verdenssyn. Hinduismen er primært knyttet til Sør-Asia, men har også satt preg på mange samfunn i resten av verden. Emnet gir kunnskap om hinduismens opprinnelse og fremvekst, dens historiske utvikling, lære og religiøse praksis. Emnet vil også gå i dybden av hinduismens betydning i dag, ikke minst for politiske og sosiale spørsmål. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • redegjøre for sentrale aspekter ved hinduismens opprinnelse og historiske utvikling
  • redegjøre for sentrale trekk ved hinduismens teologi og gudsbegreper
  • redegjøre for sentrale trekk ved hinduismens forhold til politikk og samfunn 
  • redegjøre for hinduismens plass i den moderne verden 
  • redegjøre for sentrale trekk ved hinduismens spredning utenfor India

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1020 – Hinduismen (nedlagt)

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • oppmøte til alle seminarer
  • obligatorisk kvalifiseringsoppgave

Mer detaljert informasjon om den obligatoriske oppgaven blir gitt på semestersiden og i seminarene.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport REL2220H2017

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk