Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Buddhismen vokste fram i Nord-India for omtrent 2500 år siden, og her ble en av verdens første klosterordener for munker og nonner grunnlagt.

I løpet av de neste tusen årene spredte buddhismen seg i store deler av Asia. Buddhismen er en av verdensreligionene som også har blitt svært populær i Vesten.

Dette emnet gir kunnskap om buddhismens fremvekst, historiske utvikling, lære og religiøse praksis.

Det blir lagt vekt på de to hovedretningene theravada- og mahayana-buddhisme.

Emnet diskuterer både buddhismens lære og religiøse praksis i ulike deler av verden med vekt på buddhismens moderne historie i Sør- og Sørøst-Asia, Øst-Asia, Tibet og Himalaya, Europa og USA.

Tema som globalisering og likestilling, samt buddhismens møte med moderne vitenskap, populærkultur og nasjonale, politiske bevegelser blir diskutert.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

  • ha kunnskap om buddhisme i historisk og nåtidig kontekst
  • kunne analysere grunnleggende trekk ved buddhistisk lære
  • kunne redegjøre for buddhismens geografiske spredning og ulike tradisjoner
  • kunne redegjøre for lekfolks religiøse praksis og buddhismen som levende religion
  • kunne redegjøre for buddhistiske seremonier, meditasjon, klosterliv og kvinners stilling
  • ha kunnskap om endringsprosesser i buddhismen i en globalisert tidsalder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligionene og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1030 – Buddhismen (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisning gis i form av:

  • Forelesninger: Fellesundervisningen består av 10 forelesninger.
  • Seminarer: Det blir gitt 4 dobbelttimer seminarundervisning

Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

 

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig kvalifiseringsoppgave.

Informasjon om arbeidene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.
 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital hjemmeeksamen på 4 timer. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Fra og med våren 2018

Eksamen

Hver vår

Fra og med våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk