Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Hva tror muslimer, og hvorfor praktiserer de religionen så forskjellig? Hvordan tolkes de religiøse grunntekstene? Hva er forskjellen på sunni og shia? Hvilken rolle spiller kjønn, og hva betyr sharia? Hvem bestemmer hva muslimer skal mene?

Dette er noen av spørsmålene studentene vil lære mer om. Emnet gir bakgrunn for å forstå islams rolle i forskjellige kulturer, i Midtøsten, i Norge og globalt. Islam er i dag den nest største og raskest voksende religionen i verden med mer enn 1,8 milliarder tilhengere, til stede i nesten alle verdens land.

Studentene får en grundig innføring i islams formative fase, og lærer også om ulik religiøs praksis og trosforestillinger i forskjellige deler av verden. Emnet tar for seg islams fremvekst og utvikling fra 600-tallet og frem til i dag, under ulike samfunnsforhold, med vekt på de viktigste retningene, sunni, shia, samt sufibevegelser. I tillegg vil nyere former for islam bli berørt, og temaer som fundamentalisme, politisk islam og jihadisme belyst. Emnet er religionsvitenskapelig og utforsker både aktuelle problemstillinger og lange, historiske linjer, med vekt på samspillet mellom religion, kultur og samfunn. Studentene lærer også å analysere religiøse forhold relatert til mangfold, kjønn og makt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

 • kunne redegjøre for hovedtrekk i islams tidlige historie og utvikling frem til i dag
 • ha kjennskap til de religiøse grunntekstene og tolkninger av dem
 • kunne forklare sentrale teologiske temaer
 • ha oversikt over islamsk rettsvitenskap, med fokus på familierett
 • ha innsikt i mangfoldet i islam
 • kunne forklare sentrale islamske begreper, referanser og symboler
 • kunne analysere sentrale former for muslimsk praksis
 • kunne redegjøre for islams sosiale og politiske aspekter og interne uenigheter
 • forstå forskjellen på en religionsvitenskapelig og en religiøs tilnærming til religionen
 • kunne anvende religionsvitenskapelige teorier, perspektiver og begreper, som autoritet og legitimering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Religion - en innføring i religionsvitenskap

Undervisningen vil bygge videre på islamdelen av pensumet på dette emnet og forutsetter spesielt at studentene er godt kjent med islamkapitlene i boken Jensen, Tim, Mikael Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen (red). 2011. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi (2. utg.). København: Gyldendal, eller tilsvarende. Del 1 i hovedboken på REL2250, Olsson og Sorgenfrei (red.) Islam: en religionsvetenskapelig introduktion, gir også en god innføring.  

Gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1050 – Islam (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger: Fellesundervisningen består av 9 forelesninger.
 • Seminarer: Det blir gitt 5 dobbelttimer seminarundervisning

Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

 

Obligatorisk aktivitet

Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger: Fellesundervisningen består av 9 forelesninger.
 • Seminarer: Det blir gitt 5 dobbelttimer seminarundervisning

Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

 

Obligatorisk aktivitet

For å få gå opp til eksamen, må studentene ha fått godkjent følgende:

 • En skriftlig prøve som avlegges på seminar i mars. 
 • Obligatorisk oppmøte på seminarer. 

All nødvendig informasjon om oppgaven vil bli gitt i Canvas.

Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for den obligatoriske aktiviteten og fristene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer som utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.
 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk