Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva tror muslimer, og hvorfor praktiserer de religionen så forskjellig? Hva er forskjellen på sunni og shia? Hvilken rolle har kvinnene, og hva betyr sharia? Hvem bestemmer hva muslimer skal mene?

Dette er noen av spørsmålene studentene vil lære mer om. Emnet gir bakgrunn for å forstå islams rolle i forskjellige kulturer, i Midtøsten, i Norge og globalt. Islam er i dag den nest største og raskest voksende religionen i verden med mer enn 1,8 milliarder tilhengere, til stede i nesten alle verdens land.

Studentene får en grundig innføring i islams formative fase, og lærer også om ulik religiøs praksis og trosforestillinger i forskjellige deler av verden. Emnet tar for seg islams fremvekst og utvikling fra 600-tallet og frem til i dag, under ulike samfunnsforhold, med vekt på de viktigste retningene, sunni, shia, samt sufibevegelser. I tillegg vil nyere former for islam bli berørt, og temaer som fundamentalisme, politisk islam og jihadisme. Emnet er religionsvitenskapelig og utforsker både aktuelle problemstillinger og lange, historiske linjer, med vekt på samspillet mellom religion, kultur og samfunn. Studentene lærer også å analysere religiøse forhold relatert til mangfold, kjønn og makt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

 • kunne redegjøre for hovedtrekk i islams tidlige historie og utvikling frem til i dag
 • ha kjennskap til de religiøse grunntekstene og tolkninger av dem
 • kunne forklare sentrale teologiske temaer, verdensbilde og frelseslære
 • ha oversikt over islamsk etikk og jus, med fokus på familierett
 • ha innsikt i mangfoldet i islam
 • kunne redegjøre for de viktigste tradisjonene
 • forklare sentrale islamske begreper, referanser og symboler
 • analysere sentrale former for muslimsk praksis
 • redegjøre for islams sosiale og politiske aspekter og interne uenigheter
 • forstå forskjellen på en religionsvitenskapelig og en religiøs tilnærming til religionen

 • kunne anvende religionsvitenskapelige teorier, perspektiver og begreper, som autoritet og legitimering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligionene

Undervisningen vil bygge videre på islamdelen av pensumet på dette emnet og forutsetter spesielt at studentene er godt kjent med islamkapitlene i boken Jensen, Tim, Mikael Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen (red). 2011. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi (2. utg.). København: Gyldendal, eller tilsvarende. Del 1 i hovedboken på REL2250, Olsson og Sorgenfrei (red.) Islam: en religionsvetenskapelig introduktion, gir også en god innføring.  

Gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1050 – Islam (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger: Fellesundervisningen består av 10 forelesninger.
 • Seminarer: Det blir gitt 4 dobbelttimer seminarundervisning
 • Kollokvieundervisning: Tilleggsundervisning ledet av masterstudent, med vekt på studieteknikk, gruppearbeid og skrivetrening.

Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

 

Obligatorisk aktivitet

For å få gå opp til eksamen, må studentene ha fått godkjent følgende:

 • En tresiders skriftlig gruppeoppgave om oppgitt tema. 

All nødvendig informasjon om oppgaven vil bli gitt i Canvas.

Studentene må levere oppgaven til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for den obligatoriske aktiviteten og fristene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital hjemmeeksamen på 4 timer som utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk