REL3020 – Religion og makt. Stat, lov og menneskerettigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Religion assosieres gjerne med åndelighet og det hellige, men religion skaper også konflikt. Dette emnet ser nærmere på dagsaktuelle saker og spør: Hvordan får prester, guruer og rettslærde autoritet og hvordan utøver de sin makt? Hvorfor er noen religioner politisk viktige mens andre taper innflytelse? Religiøs makt skifter med tid og sted og utvikler seg i takt med endrede rammevilkår (økonomi, politikk, kultur). I noen land er religion en del av statsmakten (f.eks. Saudi Arabia), andre steder er religion definer som et privat anliggende (Frankrike). Religiøs nasjonalisme brer om seg (India, Russland).

I dagens globaliserte verden ser vi et økende antall konflikter som involverer religiøse individer og grupper. Det er samtidig ingen entydig religiøs holdning til menneskerettighetene. Ulike religiøse aktører er både ofre og undertrykkere i sammenheng med brudd på religionsfriheten, ytringsfriheten, retten til privatliv og retten til ikke å bli diskriminert – spesielt kvinner, LHBT-personer og religiøse minoriteter er utsatt for systematiske religiøst baserte menneskerettighetsbrudd.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du kunne:

  • Identifisere ulike former for religiøs makt og autoritet
  • Analysere forholdet mellom religiøs makt og statsmakt
  • Diskutere og problematisere forholdet mellom religion og de ulike menneskerettighetene
  • Sammenligne konstruksjonen av religiøs autoritet og legitimitet i ulike religioner og religiøse grupper
  • Arbeide selvstendig og gjøre bruk av analytiske begreper og teorier
  • Samarbeide med fagfeller om analyser av religio-politiske saker

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter god kjennskap til teorier og metoder fra både humaniora og samfunnsvitenskap. På grunnlag av dette er det anbefalt at studenter som tar emnet allerede har avlagt minst 60 studiepoeng. 

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL2140 – Religion og politikk (nedlagt)

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av ukentlig forelesning/seminar. 

  • Forelesninger: 7 forelesninger gjennom semesteret.
  • Seminar: 4 seminarer gjennom semesteret

Obligatorisk aktivitet:

  • Kvalifiseringsoppgave bestående av 4 deloppgaver

Studentene må være forberedt på å samarbeide om kvalifiseringsoppgaver. For å sikre læringsutbyttet og skape et aktivt interaktivt studentmiljø vil studentene organiseres i grupper (max 5). Kvalifiseringsoppgavene vil i stor grad utføres i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen

Du må ha gjennomført og fått godkjent obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk