Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Amharisk 1 er et første møte med moderne amharisk skriftspråk og talemål. Det begynner med en innføring i alfabet/syllabar og uttale, og deretter legger emnet hovedvekten på språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og på å bygge opp et ordforråd. Emnet må sees i sammenheng med SEM2112 – Amharisk 2 (nedlagt), som fortsetter gjennomgangen av den grunnleggende grammatikken. Fokuset på grammatikk på SEM1112 og SEM2112 gir et nødvendig grunnlag for å kunne forholde seg til språket i både skriftlig og muntlig form.

Hva lærer du?

  • Du vil ha lært å lese og skrive enkle amhariske tekster med amhariske bokstaver, og blitt introdusert til vitenskapelig transkripsjon med latinske bokstaver.
  • Du vil ha tilegnet deg kunnskaper om deler av den grunnleggende grammatikken for moderne amharisk.
  • Du vil ha lært deg et grunnleggende ordforråd basert på tekstene det undervises i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB! Emnet blir kun tilbudt dersom det melder seg minimum 3 bachelorprogramstudenter. Programstudentene må melde seg innen 19. august 2010.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Introduksjonskurs i grunnleggende grammatikk

For å kunne avlegge eksamen i SEM1110 Amharisk 1, må du ha fått godkjent en 1-times obligatorisk flervalgsprøve i grunnleggende grammatikk. Prøven arrangeres i et lokale på Blindern. Den skal teste at du kan de grammatiske begrepene du har lært i ungdomsskole og videregående skole.

Som forberedelse til prøven arrangerer Institutt for kulturstudier og orientalske språk et kurs på fire dobbelttimer. Undervisningen er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste. Informasjon rundt den praktiske gjennomføringen av undervisningen og prøven legges ut på semestersiden til dette emnet senest ved semesterstart.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av tekster, samt muntlige og skriftlige øvelser. Amhariskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. Det kan bare gis et begrenset undervisningstilbud (vanligvis 2 t per uke over 12 uker), og utover dette må du være innstilt på ca. 10 t med selvstudium per uke (gjennomgang av grammatikk, tekster, og skriftlige øvelser). Oppmøte i minst 80% av undervisningen er obligatorisk.

Studentene oppfordres også til å danne kollokviegrupper, som gir god faglig uttelling.

Både norsk og engelsk blir brukt som undervisningsspråk.

NB! Studenter som ønsker å fremstille seg til eksamen må avlegge 2 obligatoriske interne prøver og en obligatorisk flervalgsprøve i grunnleggende grammatikk (se nærmere informasjon under ”obligatoriske forkunnskaper” lenger opp på denne siden).

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over 12 uker. Uke 40 er undervisningsfri (med forbehold om endring).

Eksamen

Det gis 2 obligatoriske interne prøver underveis i semesteret. Begge må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
Det gis ikke nye forsøk på de interne prøvene, men en siste og tredje prøve vil bli arrangert for de som kun har bestått en av to prøver. Se også Felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF

NB! Godkjente obligatoriske interne prøver er gyldige KUN i inneværende semester. I tillegg skal den obligatoriske flervalgsprøven i grunnleggende grammatikk være godkjent.

Selve eksamen er en 4-timers skoleeksamen uten hjelpemidler:

A. Oversette utdrag fra amhariske tekster fra lærebøkenbe

B. Besvare grammatiske spørsmål

C. Oversette enkle setninger til amharisk

Alle enkeltdelene, dvs. del A, B og C må bestås for å få ståkarakter. Ingen muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på amharisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

For studenter med opptak til program høst 2010:
Emnet inngår som støtteemne til hebraisk innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier (AAS), studieretning Midtøsten-studier med hebraisk. Emnet utgjør sammen med for eksempel SEM2112 – Amharisk 2 (nedlagt), SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt) og SEM2111 – Akkadisk 2 (nedlagt) en 40-gruppe i semittisk språkvitenskap innenfor AAS-programmet. Emnet egner seg også for studenter som ønsker å studere lingvistikk, religion eller andre beslektede semittiske språk.

For studenter med opptak til program FØR 2010:
Emnet inngår som støtteemne til hebraisk språk innenfor Språkprogrammet. Emnet utgjør sammen med SEM2112 – Amharisk 2 (nedlagt), SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt) og SEM2111 – Akkadisk 2 (nedlagt) en 40-gruppe i semittisk språvitenskap innenfor Språkprogrammet. Emnet egner seg også for studenter som ønsker å studere lingvistikk, religion eller andre beslektede semittiske språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Emnet blir ikke tilbudt høsten 2014

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk