LING2114 – Språkstruktur i et mindre kjent språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i strukturen i et språk som skiller seg typologisk fra velkjente europeiske språk. Det plasserer språket i en typologisk, geografisk og språkhistorisk sammenheng, med fokus på trekk ved språket som er av spesiell typologisk og/eller teoretisk interesse.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har studentene lært å anvende den analytiske kunnskapen fra grunnemnene i lingvistikk på et språk de ikke tidligere hadde kjennskap til.  De kan gjøre rede for grunntrekkene i språkets grammatikk (f.eks. fonologi, morfologi og syntaks), argumentere for en analyse av enkeltmorfemer eller -strukturer basert på funksjon og distribusjon,  og bruke relevante teoretiske og typologiske tilnærminger i en kritisk analyse av utvalgte trekk ved språkets struktur. De kan skille leksikalske fra grammatiske morfemer i språklige eksempler, og gi morfologiske glosser av enkle setninger.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ta kontakt med studiekonsulenten dersom du har har tilsvarende kunnskap fra annet lærested.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at en også har tatt LING2113 – Språktypologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LING2101 – Særspråk (nedlagt)

Undervisning

28 timer seminarundervisning, der det legges vekt på at studentene arbeider aktivt med data på språket det undervises i.

En obligatorisk kvalifiseringsoppgave gis i løpet av undervisningen. Denne må være godkjent før man får lov til å gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en tre dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk