LING2114 – Språkstruktur i et mindre kjent språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i strukturen i et språk som skiller seg typologisk fra velkjente europeiske språk. Det plasserer språket i en typologisk, geografisk og språkhistorisk sammenheng, med fokus på trekk ved språket som er av spesiell typologisk og/eller teoretisk interesse.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har studentene lært å anvende den analytiske kunnskapen fra grunnemnene i lingvistikk på et språk de ikke tidligere hadde kjennskap til.  De kan gjøre rede for grunntrekkene i språkets grammatikk (f.eks. fonologi, morfologi og syntaks), argumentere for en analyse av enkeltmorfemer eller -strukturer basert på funksjon og distribusjon,  og bruke relevante teoretiske og typologiske tilnærminger i en kritisk analyse av utvalgte trekk ved språkets struktur. De kan skille leksikalske fra grammatiske morfemer i språklige eksempler, og gi morfologiske glosser av enkle setninger.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ta kontakt med studiekonsulenten dersom du har har tilsvarende kunnskap fra annet lærested.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at en også har tatt LING2113 – Språktypologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LING2101 – Særspråk (nedlagt)

Undervisning

20 timer seminarundervisning , der det legges vekt på at studentene arbeider aktivt med data på språket det undervises i.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeeinnlevering

I løpet av semesteret utarbeider studentene en grunnmappe bestående av fire obligatoriske tekster. Faglærer vurderer og gir tilbakemelding på arbeidene i grunnmappen. De fire tekstene leveres i Canvas til fastsatte datoer som er markert i timeplanen på semestersiden.

Den endelige mappen leveres i bearbeidet form i Inspera, som én fil, til fastsatt dato som er opplyst under "eksamen" på semestersiden. Underviser vil informere nærmere om hva den endelige mappen skal inneholde.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

utvalgte semestre på engelsk