LING4130 – Lingvistisk fordypningsemne B

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det faglige temaet på dette emnet skifter fra semester til semester, men alle semesterkursene har det felles at studentene får dypere kjennskap til grunntrekk i nyere lingvistisk forskning. Det kan dels dreie seg om generelle drag ved toneangivende lingvistiske teoribygninger som kognitiv grammatikk, konstruksjonsgrammatikk, generativ grammatikk, og dels om mer eller mindre spesialiserte språkvitenskapelige forskningsfelt (som kan studeres under flere teoretiske vinklinger), som for eksempel argumentstruktur, diakron lingvistikk, grammatikalisering, pragmatikk, psykolingvistikk, samtaleanalyse, språktilegnelse, språktypologi, sosiolingvistikk, tospråklighet.

Hva lærer du?

Du får dels en innføring i en generell teoretisk ramme som utgjør en aktuell tilnærmingsmåte til lingvistisk forskning, og dels en nærmere innføring i aktuelle problemstillinger innenfor et lingvistisk forskningsfelt. Du skal kunne gjøre rede for og diskutere teori og analyser fra dette forskningsfeltet. Du skal også kunne anvende teori herfra på nye data - dette vil kunne være aktuelt i arbeidet med masteroppgaven. Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret med 14 dobbelttimer.

Underveis i kurset er det en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. Informasjon om denne kommer på semestersidene. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2013
Periodisk emnerapport vår 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk