Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fokuset i emnet er samspillet mellom teori, metode og data i språkvitenskapelig forskning. Emnet tar for seg de ulike trinnene i planleggingen og gjennomføringen av et språkvitenskapelig forskningsprosjekt. Det tar opp prinsipper for datainnsamlinger og analyse basert på ulike typer språkvitenskapelige problemstillinger og diskuterer muligheter og begrensninger ved ulike metodevalg.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om, og et bevisst forhold til, samspillet mellom teori, metode og data. De skal være i stand til å sette dette i forhold til sitt eget arbeid samt å kunne planlegge og gjennomføre en metodisk tilnærming til problemstillinger som ligger innenfor fagfeltet de selv jobber med. I tillegg skal de kunne vurdere andres forskning kritisk. De får innføring i bruk av bibliotekressurser, og i Tekstlaboratoriets søker- og databaseressurser.
Deler av pensum vil kunne byttes ut i samråd med faglærer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Undervisning

Kurset har totalt 28 undervisningstimer. Det gis 2-4 undervisningstimer i uken.

Underveis i kurset er det en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som skal gjennomføres i grupper og legges fram i form av en presentasjon. Informasjon om tid og sted for denne vil bli opplyst om på semestersidene. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen på emnet består av en semesteroppgave i form av en prosjektbeskrivelse for MA-prosjektet ditt, med vekt på metodiske vurderinger.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høsten 2011
Periodisk emnerapport høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk