NOAS2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg andrespråksundervisning og læring av norsk som andrespråk.

Sentrale temaer er kommunikasjon i klasserommet, lesing og skriving, grammatikk og evaluering av språkferdigheter.

Lovverk, læreplaner og lærebøker for de minoritetsspråklige elevgruppene er også temaer.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre greie for hva som særpreger andrespråkslæring
  • drøfte hvordan læreren kan tilrettelegge for ferdighetsutvikling og faglæring
  • gjøre greie for hvordan læreren kan evaluere språkutvikling
  • drøfte hvordan undervisningen kan organiseres
  • kjenne til hvordan man kan gjennomføre klasseromsobservasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap.
eller
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier.

Studentene må ha god kompetanse i norsk.

Det er en fordel om studentene har avlagt eksamen i NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk eller følger undervisningen i dette emnet samme semester som de tar NOAS2102.

Undervisning

Undervisningen varierer mellom oversiktsforelesninger og gruppeundervisning.

Studentene arbeider i grupper med én kvalifiseringsoppgave, som presenteres muntlig. Studentene får gruppeveiledning.

Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Det gis en avsluttende skriftlig skoleeksamen på 4 timer. 

NB! Høsten 2021: Grunnet hensyn til Covid-19 blir eksamen i emnet gitt som en 4 timers digital hjemmeeksamen 

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013
Periodisk emnerapport høst 2011
Periodisk emnerapport høst 2008
Periodisk emnerapport vår 2006

Annet

Minimum 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk