NOR2440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur B

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet konsentrerer seg om en av hovedsjangrene drama, lyrikk eller episke tekster, og/eller om blandingssjangre som selvbiografier, dagbøker og brev. Tidsrommet kan begrenses.
Studentene leser 5–8 litterære verk og 200–300 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • redegjøre for utvalgte sjangres særtrekk
  • skissere utvalgte sjangres historiske utvikling i et gitt tidsrom
  • analysere et utvalg tekster (skjønnlitteratur og/eller litterær sakprosa) i lys av sjangerteori og annen relevant litteraturteori, samt litteraturhistorie og/eller andre større kulturelle sammenhenger
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke inn relevant sekundærlitteratur i oppgavebesvarelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 28 undervisningstimer. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave ca. 5 sider (á 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 8 sider (á 2300 uten mellomrom) i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Hver vår, men ikke våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Hver vår, men ikke våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk