Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Nynorsk er ein sentral del av norskfaget i norsk skule, og fleirtalet av elevane får opplæring i nynorsk, enten som hovud- eller sidemål. Emnet gir deg inngåande kunnskap om og ferdigheit i det nynorske skriftspråket og kjennskap til korleis du kan arbeide med nynorsk i klasserommet. Emnet femnar om det nynorske skriftspråket, den nynorske skriftkulturen, nynorskopplæringa i skulen, haldninga til nynorsk og språkstoda generelt i Noreg. Den litterære og retoriske krafta som ligg i nynorsken, får særleg fokus, og emnet gir godt kunnskapsgrunnlag for å drøfte ulike språkhaldningar.

Emnet inneheld 15 praksisdagar. Medan du er i praksis, får du mellom anna prøve ut ulike undervisningsopplegg og gi tilbakemeldingar på nynorske elevtekstar. Du skal også dele nye nynorskressursar eller drøfte haldningar til nynorsk med lærarkollegiet. 

Kva lærer du?

Etter fullført emne har du tileigna deg:

kunnskapar om

  • nynorsk, både som skriftspråk og skriftkultur
  • korleis ein kan arbeide variert med nynorsk i klasserommet
  • korleis ein kan analysere, tolke og formidle nynorsk skjønnlitteratur og sakprosa
  • haldningar til språkleg variasjon med vekt på nynorsken si stilling
  • forsking på nynorskundervisning

ferdigheiter i å

  • skrive klår akademisk sakprosa på nynorsk i tråd med gjeldande skriftnormer
  • vurdere ulike nynorske tekstuttrykk og kvaliteten i språkføringa spesielt
  • gi fagleg relevant respons på nynorske elev- og studenttekstar og kritisk drøfte haldningar til nynorsk, både i skulen og i samfunnet elles
  • kritisk reflektere over målstoda i det fleirspråklege Noreg
     

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Emnet er berre ope for studentar på nordisk programspesialisering i Lektorprogrammet.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot NOR4520 – Nynorsk for lektorstudentar

Undervisning

Emnet blir undervist saman med NOR4520 nynorsk for lektorstudentar (utan praksis).

Undervisninga er organisert i forelesingar og seminar.

Som ein del av praksisen i emnet er det obligatorisk å delta i minst to av seminara. 

I seminara vil du arbeide med å utvikle eigen nynorskkompetanse, utvikle undervisningsopplegg og med faginnhaldet frå forelesingane.  

Rundt rekna midt i semesteret er det sett av tre veker for å gjennomføre praksisdelen av emnet. Du får ein rettleiar ved praksisskulen, og saman finn de ut korleis du skal gjennomføre praksisen med utgangspunkt i definerte komponentar på praksiskortet. Som ein del av praksisen skal du delta i minst to  av seminara. Viss det er ønskeleg og mogleg, kan du òg nytte noko av tida ved praksisskulen til å samle empiri til masteroppgåva.

Obligatoriske forhold i undervisninga:

Praksisrettleiaren skal godkjenne at praksisen ved praksisskulen er gjennomført i samsvar med praksiskortet. Seminarlæraren skal godkjenne at studenten har deltatt i minst to av seminara.

Studenten må også levere og få godkjend ei obligatorisk, skriftleg kvalifiseringsoppgåve. Kvalifiseringsoppgåva er samansett og har følgjande komponentar:

  1. Levere 1-2 sider førsteutkast på ei av mappeoppgåvene 
  2. Gi tilbakemelding på førsteutkastet til ein medstudent, inkludert retting av nynorskfeil. 

Alle delane av kvalifiseringsoppgåva skal skrivast på nynorsk.

Faglege krav for å kunne gå opp til eksamen

Studentar som har fått godkjend praksis og som har levert og fått godkjend kvalifiseringsoppgåva, har rett til å gå opp til eksamen. Praksisdelen og kvalifiseringsoppgåva får vurderinga godkjend/ikkje-godkjend.

Eksamen

Mappeeksamen med tre obligatoriske skriftlege heimearbeid, kvart på 3 sider, som skal skrivast i løpet av semesteret. Éin tekst vil få respons frå ein medstudent undervegs i semesteret, og det er tilbod om respons frå faglærar på dei to andre. Alle tekstane skal skrivast på nynorsk. Oppgåvene kjem på Canvas utover i semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Eksamensspråk

Nynorsk. Kravet om nynorsk er uavhengig av eventuelle tidlegare fritak.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala bestått/ikkje bestått. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Kvar haust
Eksamen
Kvar haust
Undervisningsspråk
Norsk