BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på bøyningsmønstre, tempusbruk, ordstilling og sammenligning av bosnisk/kroatisk/serbiske og norske språklige konstruksjoner. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse, og på standardspråklige forskjeller i de landene hvor bosnisk/kroatisk/serbisk brukes.

Emnet er samordnet med BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1, slik at du får en helhetlig innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du oversikt over alle de viktigste områdene i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk
  • kan du gjøre rede for hvordan man på bosnisk/kroatisk/serbisk bøyer substantiver, adjektiver, pronomen, tallord og verb; hvordan man danner og bruker verbalaspekt, bruker bevegelsesverb og preposisjoner samt hvordan man setter ord sammen til setninger
  • kan du bruke grammatikken i praksis
  • kan du lese og forstå enklere tekster med ordbok
  • har du oppøvd et ordforråd på ca. 1500 ord som i hovedsak er hentet fra det moderne standardspråket

Når du har tatt dette emnet samt BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1, vil du være på nivå A2  (Breakthrough level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European Framework of Reference for Languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning og to timer seminar (to dobbelttimer) i uken i 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 18 av 24 ganger. Du skal levere sju mindre skriftlige oppgaver, hvorav minst fem må være godkjent. I tillegg må du bestå en prøve som gis i andre halvdel av semesteret. Alle aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen. Eksamen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk