BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på bøyningsmønstre, tempusbruk, ordstilling og sammenligning av bosnisk/kroatisk/serbiske og norske språklige konstruksjoner. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse, og på standardspråklige forskjeller i de landene hvor bosnisk/kroatisk/serbisk brukes.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du oversikt over de viktigste områdene i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk
  • kan du gjøre rede for hvordan man på bosnisk/kroatisk/serbisk bøyer substantiver, adjektiver, pronomen, tallord og verb; hvordan man danner og bruker verbalaspekt, bruker bevegelsesverb og preposisjoner samt hvordan man setter ord sammen til setninger
  • kan du bruke grammatikken i praksis
  • kan du lese og forstå enklere tekster med ordbok
  • har du oppøvd et ordforråd på ca. 1500 ord som i hovedsak er hentet fra det moderne standardspråket

Når du har tatt dette emnet vil du være på nivå A1-A2 på Europarådets nivåskala for språk (Common European Framework of Reference for Languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av to timer forelesning (en dobbeltime) og fire timer seminar (to dobbeltimer) i uken i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Hver uke gis det en skriftlig innleveringsoppgave; du må levere minst 10 av 14 oppgaver. 10 oppgaver skal være godkjent før eksamen. Du må også avlegge to muntlige prøver, hvorav minst én må bli godkjent. I tillegg må du levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave som gis i andre halvdel av semesteret. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. V

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler: en skriftlig skoleeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Det gis én samlet karakter på emnet. Den skriftlige delen teller 30% av samlet karakter, den muntlige delen 70%. Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Eksamen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk