EST1000 – Introduksjon til estetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende estetiske problemstillinger, som spørsmålet om hva kunst er, om det skjønne og det sublime, om estetisk erfaring, om kritikk og vurdering, om høy og lav, og om forholdet mellom estetikk og etikk. Ulike retninger innen kunstfilosofien blir behandlet i kombinasjon med analyser av eksempler fra forskjellige estetiske områder (musikk, litteratur, teater, billedkunst, film og/eller nye medier).

Pensum består av 700-800 sider primær- og sekundærtekster, særlig sekundærtekster. I tillegg kommer et utvalg eksempler fra kunstartene. Disse brukes til å drøfte problemstillingene. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet lærer studentene å redegjøre skriftlig og muntlig for grunnleggende problemstillinger i estetikken. De får øvelse i å analysere estetiske verk og erfaringer i et tverrestetisk perspektiv. Og de lærer å anvende estetiske problemstillinger i analysen av forskjellige kunstuttrykk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning (delt opp i ti trippeltimer). I tillegg kommer to lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

•    Du skal holde et muntlig innlegg i seminarundervisningen og levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave på 3-5 s. (à 2300 tegn uten mellomrom). Det gis individuell respons på oppgaven. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

•    Det er krav om oppmøte til 60 % av undervisningen. I dette emnet må du møte til 6 av 10 seminarer. Kravet er absolutt.

Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen. 

Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm. 

I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en firetimers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, dansk, svensk eller engelsk. Andre sentrale europeiske språk kan brukes etter søknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk