EUS4015 – Læringsressurser i fremmedspråk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt i tenkningen bak og planleggingen av pedagogisk materiale og ulike måter å organisere, presentere og vektlegge lærestoff på. Du vil få kunnskap om problemstillinger knyttet til det å lage og anvende undervisningsmateriale for fremmedspråkene, som for eksempel trykte lærebøker, digitale ressurser og ordbøker.

Du lærer om hvordan språkforskeres teoretiske ståsted sammen med pedagogiske teorier, læreplaner og forlagenes vurderinger tilsammen innvirker på hvordan lærestoff fremstilles og tenkes brukt i klasserommet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, kan du:

  • se fremmedspråkets kontraster og likheter med norsk og utnytte disse for å utvikle undervisningsmateriale
  • gjøre rede for ulike vurderinger som gjøres i utformingen av pedagogisk materiale
  • planlegge, organisere og presentere lærestoff knyttet til konkrete læreplanmål
  • bruke målspråkets kulturuttrykk i utarbeidingen av pedagogisk materiale til bruk i språkundervisningen
  • formidle læringsstrategier for å lytte, lese, skrive, tale, lære gloser og grammatikk i et undervisningsmateriale
  • vurdere egenprodusert undervisningsmateriale opp mot læreplanmålene det skal dekke, hvorvidt undervisningsopplegget eller materialet fungerte etter hensikten, elevenes læringsutbytte, samt mulige forbedringer
  • gjenkjenne det teoretiske grunnlaget for ulike typer læringsressurser
  • gjøre rede for fremmedspråksundervisningens pedagogiske mål og utfordringer
  • vurdere kvaliteten og relevansen av ulike læringsressurser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er kun åpent for studenter på lektorprogrammet studieretning fremmedspråk i 9. semester

Undervisning

Emnet har en undervisningsdel og en praksisdel.

Undervisningen i emnet gis i form av seminarer på totalt 8 dobbelttimer, og det forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen og møter forberedt til timene. 

Emnet har 15 dagers praksis, der du sammen med medstudenter fra samme fremmedspråk blir tilknyttet en erfaren veileder ved en praksisskole som instituttet har avtale med. Praksis kan f.eks. være å utarbeide et undervisningsopplegg, utarbeide digitale læringsressurser eller å skrive et utkast til et lærebokavsnitt med oppgaver. Undervisningsopplegget skal utvikles i nær sammenheng med fagets læreplan, og du skal prøve dette ut i en eller flere klasser (2 dobbelttimer i en klasse eller 1 dobbelttime i to klasser). Temaet kan være språk, litteratur eller kultur, adskilt eller i sammenheng. Du utarbeider innholdet og tidsplanen for praksisdelen i samarbeid med veileder ved praksisskolen. Planen for praksis skal godkjennes av faglærer, og praksisveileder skal godkjenne at praksisen er gjennomført i tråd med planen.

Utprøvingen av undervisningsopplegget i klassen er obligatorisk og må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Der det er mulig skal du også være med i en medstudents undervisning. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. 

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en muntlig presentasjon der du presenterer undervisningsopplegget eller undervisningsmaterialet som ble utviklet i praksisperioden. Det forventes at du reflekterer over pedagogiske valg, hvorvidt opplegget fungerte etter planen, mulige forbedringer og elevenes læringsutbytte.

Det tas forbehold om at denne kan avholdes i Zoom høsten 2020.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk