FRA2108 – Praktisk oversettelse norsk-fransk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du får praktisk trening i å oversette ulike tekster fra norsk til fransk. Det legges vekt på grammatisk korrekthet, utvidelse av ordforråd, samt det rent idiomatiske.

Hva lærer du?

  • uttrykke deg klart på fransk, skriftlig og muntlig, med et godt ordforråd, korrekt setningsoppbygging og idiomatiske strukturer
  • gjøre rede for, og foreslå oversettelser av, språklige konstruksjoner på fransk som er spesielt utfordrende for norske studenter
  • gjøre rede for likheter og ulikheter ved setningsoppbygging mellom norsk og fransk
  • gjøre rede for retoriske og språklige trekk som er typiske for ulike språklige stilnivåer på fransk
  • gi tilbakemelding på andres tekster og ta i bruk tilbakemeldinger fra andre i ditt eget arbeid
  • bruke og henvise til faglitteratur på en riktig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1101 – Fransk grammatikk 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisning består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentenes side, samt regelmessig innlevering av oppgaver. 

Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Går du glipp av et seminar, er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • I løpet av semesteret skal studentene skrive to oppgaver som må være godkjent av faglærer før fremstilling til eksamen.

Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. 

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på tre timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og generell sensorveiledning finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert. Det er også tillatt med en enspråklig norsk ordbok.

Har du et annet morsmål enn norsk, er det tillatt med tospråklig ordbok (for eksempel russisk - norsk). Unntaket er selvfølgelig fransk.

 

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Vår 2020

Uregelmessig

Eksamen

Vår 2022

Vår 2020

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk