Dette emnet er nedlagt

FRA4313 – Fransk forfatterskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et forfatterskap gjennom et studium av skjønnlitterære og teoretiske tekster. Det tar for seg et sentralt franskspråklig forfatterskap fra før den romantiske perioden. Hvilket forfatterskap som studeres vil variere. Se semestersiden for nærmere informasjon om hvilket forfatterskap som studeres det aktuelle semesteret.

Forfatterskap høsten 2017: Du Bellay

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • Gjøre rede for hovedtendenser i et forfatterskap
  • Systematisere og presentere fagstoff
  • Sette litterære tekster inn i en historisk kontekst
  • Analysere komplekse franske fiksjon- og saktekster
  • Uttrykke deg presist og variert på fransk, skriftlig og muntlig og bruke fagterminologi i egne tekster
  • Identifisere og analysere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

2 timer undervisning i 14 uker. Undervisningen gis i form av 1 time forelesning og 1 time seminar per uke. Undervisningen vil være felles med et tilsvarende bachelor-emne. Obligatorisk aktivitet: én skriftlig oppgave på 4 sider à 2300 tegn som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

 

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skrives på fransk og skal være på 5-8 normalsider à 2300 tegn. I vurderingen teller både språkføring og innhold.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

uregelmessig

Eksamen

Høst 2017

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk