Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dantes epos Den guddommelige komedie er et av de store mesterverkene i Vestens litteratur og har preget generasjoner av diktere, filosofer og kunstnere helt frem til vår egen tid. Hva er det som stadig fascinerer oss med Dantes poetiske visjon av livet etter døden? Den guddommelig komedie gir oss et enestående innblikk i middelalderens og den tidligmoderne europeiske kultur og politikk. Samtidig drøfter diktverket sentrale litterære, filosofiske og religiøse problemstillinger som fremdeles utfordrer oss. Kurset tilbyr en bred introduksjon til Den guddommelige komedie. Gjennom nærlesninger, fortolkninger og diskusjoner vil du få grundig kjennskap til verket så vel som til sentrale kritiske perspektiver i verkets resepsjonshistorie. Kurset er åpent for studenter også fra andre fag.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs forventes det at du har oppnådd god innsikt i Dantes verk så vel som i den historiske konteksten og i begreper og teorier som knytter seg til tidligmoderne litteratur. Gjennom nærlesning av et bredt utvalg av sanger fra Den guddommelige komedie (på italiensk eller i oversettelse) og gjennom presentasjon av den rike kommentarlitteraturen, vil du utvikle praktiske og teoretiske ferdigheter i å arbeide med eldre litteratur, noe som kan være til stor nytte for flere fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring og ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarende forkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Et 10-ukers kurs med to timer forelesning/seminar i uken. I tillegg kommer undervisningsfrie uker for selvstudium og oppgaveskriving. Kurset forutsetter aktiv muntlig deltakelse.

Undervisningen på emnet er felles med ITA4319 – Dantes Guddommelige Komedie (nedlagt)

I løpet av undervisningen skal studenten skrive en mindre oppgave på 3 s., som leveres innen en avtalt frist. Denne må godkjennes av læreren før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering skjer i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter har anledning til å gå på kurs hos student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på ca. 8 sider à 2300 tegn over oppgitt tema, skrevet på norsk eller italiensk.

Studentene fra Språkprogrammet, studieretning Italiensk språk og fra Litteraturstudier, studieretning Italiensk litteratur må skrive eksamensoppgaven på italiensk. Studenter fra andre programmer og studieretninger og enkeltemnestudenter står fritt til å velge mellom italiensk og norsk som eksamensspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2011

Høst 2009

Deretter annethvert høstsemester

Eksamen

Høst 2011

Høst 2009

Deretter annethvert høstsemester

Undervisningsspråk

Norsk