Dette emnet er nedlagt

LATAM2503 – Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i tekster fra 1500-tallet til våre dager skrevet av innfødte, europeere og deres respektive og felles etterkommere. Møtet mellom amerikanske, afrikanske og europeiske kulturer i Latin-Amerika studeres fra ulike litterære og historiefaglige perspektiver.

Emnet kan inngå i bachelorfordypningene i henholdsvis spanskspråklig litteratur og Latin-Amerika-studier. Et fordypningstema og en periode velges hvert semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:

  • kjennskap til sentrale tekster om latinamerikanske kulturmøter
  • grunnleggende kunnskaper om historiske og litterære tilnærminger til tekstene
  • evnen til å relatere tekstene til den samfunnsmessige, historiske og sosiopolitiske konteksten deres
  • kunnskap om hva som karakteriserer den aktuelle perioden i idé- og litteraturhistorisk henseende
  • kjennskap til de viktigste litteraturteoretiske begrepene og evnen til å bruke dem i litterær analyse
  • evnen til å identifisere og analysere stilistiske og retoriske karakteristika ved historiske og litterære tekster
  • en utdypet forståelse av latinamerikanske samfunn
  • videre fremmedspråkstrening i spansk eller portugisisk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie tilsvarende IBER1501 - Den iberiske verden - en historisk innføring, og gode nok ferdigheter i spansk eller portugisisk til å kunne lese fagtekster på dette språket.

Undervisning

Undervisningen går gjennom hele semesteret med 2 timer seminarundervisning i 10 uker, og undervisningsfrie uker til oppgaveskriving og selvstudium. Undervisningen kan gis felles med LATAM4503 – Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie (nedlagt).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal holde en muntlig presentasjon. Du skal også levere en skriftlig versjon/manus til presentasjonen på 2-3 sider. Aktivitetene må være godkjent før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn).

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hvis du er på bachelorprogrammet EURAM med studieretning spansk, må du besvare eksamen på spansk.

Hvis du er på bachelorprogrammet EURAM med studieretning portugisisk, må du besvare eksamen på portugisisk, dersom det tilbys undervisning på portugisisk.

Går du på andre studieprogram kan du velge om du vil skrive på norsk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk, spansk og/eller portugisisk