Kort om emnet

Emnet legger til rette for et studium av vestlig litteratur skrevet mellom 1700 og 1900. Tekstutvalget dekker flere sjangere: dikt, drama, romaner og kortprosa. Studentene leser òg historisk poetikk (refleksjoner om litteraturens form og funksjon fra den samme perioden), analytisk metode (om hvordan man analyserer litterære tekster) og sekundærlitteratur som belyser periodens litteratur- og sjangerforståelse. Dessuten leser de en litteraturhistorisk framstilling.

Pensum består av sju skjønnlitterære verk, kortprosatekster tilsvarende ca 50 sider og dikt tilsvarende 25 sider. De øvrige tekstene (analytisk metode, poetikk og sekundærlitteratur) tilsvarer i alt ca tre verk. Det er utarbeidet et standardpensum. Se emnesiden for hvert semester.

Engelskspråklig litteratur skal leses på originalspråket.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • tekstanalytisk kompetanse knyttet til tolkningen av enkeltverk.
  • god oversikt over litteraturhistoriske epoker og strømninger som klassisisme, opplysningstid, romantikk, realisme, naturalisme og symbolisme.
  • øvelse i å skrive analytiske og resonnerende tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i skandinaviske språk og engelsk eller et annet sentralt europeisk språk, fordi tekstene fra det skandinaviske og minst ett annet språkområde skal leses i original. Studentene anbefales å ta LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 før dette emnet.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt dels som forelesninger (én dobbelttime i fire uker fra begynnelsen av semesteret), dels i seminarer (én dobbelttime i uken, normalt fra semesterets uke fire, i alt ti uker).

Obligatorisk aktivitet:

•    I løpet av semesteret skriver du en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Alle får individuell respons på oppgaven. Aktiviteten må godkjennes av faglærer før eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

•    Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 6 av 10 seminarer. Kravet er absolutt.

Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen. 

Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm. 

I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende semester og de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk