Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i litteraturteori. Studentene setter seg inn i sentrale litteraturteoretiske problemstillinger. Temaene varierer fra semester til semester. Det kan dreie seg om en egen teoretisk problemstilling, som for eksempel biografi, litterær kvalitetsvurdering, eller hvordan litterære tekster refererer til andre tekster, såkalt intertekstualitet. Eller det kan dreie seg om en moderne litteraturteoretisk retning: formalisme, hermeneutikk, dekonstruksjon, feminisme, postkolonial teori.

Pensum består av 500–600 sider teori, i hovedsak primærtekster, dvs. tekster av teoretikere som presenterer sin egen tenkning. I tillegg kommer et utvalg skjønnlitterære tekster, som leses i dialog med teorien.

Pensum og tema for hvert semester finnes på semestersiden (timeplan, pensum og eksamensdato).

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • solid kunnskap om den aktuelle litteraturteoretiske problemstillingen

  • evne til å anvende denne kunnskapen i praktisk litterær analyse

  • evne til å formidle krevende faglige resonnementer på en klar og overbevisende måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner. LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer bør være avlagt på forhånd, men emnet kan også tas parallelt i samme semester.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning: fjorten seminarer på to timer. I tillegg kommer en lese-/skriveuke i løpet av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

•    I løpet av semesteret skal du levere en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Det gis individuell respons på oppgaven. Aktiviteten må godkjennes før eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

•    Det er krav om oppmøte til 60 % av undervisningen. I dette emnet må du møte til 8 av 14 seminarer. Kravet er absolutt.

Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen. 

Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm. 

I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk