Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et litteraturvitenskapelig fordypningsstudium sentrert om en litterær sjanger, en litteraturhistorisk periode eller en tematisk problemstilling. Temaet for fordypningsstudiet varierer fra semester til semester.

I forlengelsen av undervisningen og fellespensum skal studenten i samråd med faglærer selv velge en individuell problemstilling som tema for sin bacheloroppgave. Mer spesifikk informasjon om det aktuelle tema finnes på semestersiden.

Pensum består av to deler: et fellespensum og et individuelt fordypningspensum. Fellespensum består av ca. 8 verk, hvorav minst 4 er litterære og minst 2 er teoretiske/litteraturhistoriske (150-200 s teori teller som ett verk).

Det individuelle fordypningspensumet består av ca 4 verk hvorav minst ett må bestå av sekundærlitteratur og kommentarer. Litteraturen i fellespensum skal være hentet fra minst to språkområder. Verkene velges fra en liste utarbeidet av faglærer.

 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du fått fordypede kunnskaper om et litteraturvitenskapelig tema

  • kan du arbeide selvstendig med en litteraturvitenskapelig problemstilling

  • kan du gjennomføre en litteraturanalyse med utgangspunkt i litteraturteori og tidligere forskning på feltet

  • kan du lage en oppgaveformulering og finne relevant sekundærlitteratur. Gjennom dette oppøver du selvstendighet og vitenskapelig orienteringsevne

  • har du utviklet skriveferdighetene dine

  • har du evne til å utvikle et litteraturvitenskapelig resonnement

  • har du utviklet ferdigheter som er nødvendige for et eventuelt masterstudium i allmenn litteraturvitenskap.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emnet forutsetter opptak til bachelorstudiet i allmenn litteraturvitenskap, i tillegg til de obligatoriske forkunnskapskravene (se nedenfor).

Hvis det er ledig plass, kan enkeltemnestudenter søke om opptak hvis de tilfredsstiller de obligatoriske forkunnskapskravene. Er du interessert, kan du kontakte studiekonsulenten for allmenn litteratur.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves tilsammen minst 120 studiepoeng hvorav 50 studiepoeng skal være følgende emner: LIT1301, LIT1302, LIT1303 og LIT2000

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning 28 timer fordelt på to- og/eller tre-timers-økter. I tillegg kommer to lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Studentene bør tidlig komme i gang med skriving av semesteroppgaven. Det gis veiledning på semesteroppgaven, både individuelt og på seminarene.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Et obligatorisk bibliotekkurs inngår i seminaret. Du må holde minst ett forberedt muntlig innlegg i seminaret, eller levere ett skriftlig innlegg i emnets diskusjonsforum i Canvas. Innlegget skal ha tilknytning til fellespensum, og må godkjennes av faglærer før eksamen. Før du kan levere semesteroppgaven, må et utkast til oppgaven (med avgrensning og problemstilling) på minimum 2 sider være godkjent av faglærer.

Det forventes at du kommer til all undervisning. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler:

  1. En semesteroppgave på 12 sider (med 2300 tegn uten mellomrom pr. side). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Tema og problemstilling må godkjennes av faglærer.
  2. En muntlig eksamen på ca. 20-30 minutter. Eksamen dreier seg særlig om fellespensum.

Semesteroppgaven teller 2/3 og muntlig eksamen 1/3. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått. Dersom karakteren er F på en av eksamensdelene, blir samlet resultat F.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk