POR1001 – Innføring i portugisisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er egnet for nybegynnere i portugisisk og gir en elementær innføring i språket. Du får en innføring i språkets grammatikk, supplert med praktiske øvelser.

De praktiske øvelsene integrerer forskjellige typer muntlige og skriftlige aktiviteter som for eksempel:

 • styrte samtaler
 • oppgaver som tester leseforståelsen
 • stilskriving
 • grammatiske oppgaver om verbbøyning og preposisjonsbruk

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

 • har du oversikt over språkets grammatikk, og kjennskap til verb, substantiv, adjektiv, adverb etc. og grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre.
 • har du oversikt over språkets tegnsetting, for eksempel aksenter.
 • kan du bruke elementære setningsmønstre og produsere faste uttrykk og ord muntlig og skriftlig.
 • kan du stille og svare på spørsmål og utveksle ideer og informasjon om kjente temaer i forutsigbare situasjoner.
 • kan du kommunisere i forbindelse med enkle og rutinemessige oppgaver. Du kan klare deg i kortfattet sosial utveksling.
 • har du et stort nok ordforråd til å lese tekster om kjente temaer.
 • har du en grunnleggende kontroll over uttalen. Uttalen er tydelig nok til å forstås, men aksenten er merkbar.

Karakteren din viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for dette emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer ukentlig i 14 uker: 2 timer forelesning med vekt på grammatikk og 2 timer seminar med praktiske øvelser. Emnet har rask progresjon og krever en jevn og god studieinnsats. Vi forventer at du deltar aktivt i timene og deler erfaringer og faglig kompetanse med de andre studentene på emnet. Du oppfordres også til å samarbeide gjennom kollokviegrupper, som gir god faglig uttelling.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Du skal gjennomføre to obligatoriske skriftlige prøver. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 8 av 14 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester.

Godkjent aktivitet er gyldig det inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Du må få godkjent obligatorisk aktivitet (se over) før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen. Eksamen består av oppgaver i tekstforståelse, en kort egenkomposisjon og oppgaver i grammatikk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt med tospråklig portugisisk/ditt morsmål ordbok, f.eks. portugisisk/norsk eller portugisisk/engelsk. Hvis ordboken har grammatikkdel eller bøyingsmønstre stiftes sidene der dette står sammen, slik at de ikke kan leses under eksamen.

Eksamensspråk

Portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk

Norsk og portugisisk