RUS3010 – Russland-studier, oppgaveemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skriver et 10 siders oppgave over et selvvalgt emne, med en tematikk og problemstilling utarbeidet sammen med faglærer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du fordype deg i ett emne innenfor russisk kultur, politikk,samfunn eller historie
  • har du oppøvd evnen til å velge ut, avgrense og problematisere et tema
  • har du oppøvd evnen til å drøfte pro et con og gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått ekamen i RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn og RUS1503 – Russisk historie.

Undervisning

Undervisningen består av to timer seminar (en dobbelttime i uken) i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må gi en muntlig presentasjon av utkast til semesteroppgaven din, samt kommentarer til andre studenters utkast (du får også muntlig tilbakemelding på semesteroppgaven fra faglærer.)

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave.Tema for oppgaven må godkjennes av faglærer. Oppgaven skal ha et omfang på maks 10 sider (à 2300 tegn), litteraturliste og eventuell forside kommer i tillegg. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og litteraturliste.

Sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk, fordypning (100-gruppe) i russisk områdekunnskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk