Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i viktige diskursanalytiske begreper, for eksempel representasjon av ”oss” og ”de andre”, legitimering, og modalitet. Hovedspørsmål er hvordan språket virker i en konkret situasjon og hvordan mening skapes i samhandlingen mellom tekst/ytring og kontekst. Hovedvekten er på politisk kommunikasjon og dens virkemidler. Den praktiske delen av kurset er opptatt av analyser av politisk diskurs og tekster fra media.

Høstsemesteret 2022 vil hovedvekten i emnet legges på figurativt språk i diskursanalytiske kontekster. 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • lese tekster kritisk i forhold til deres kontekst
  • identifisere og analysere diskursive virkemidler som brukes i politiske kontekster
  • forstå den gjensidige relasjonen mellom en tekst eller ytring og dens kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BKS4110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk diskursanalyse (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (én dobbelttime i uken) i 10 uker. I fellesdelen av undervisningen arbeides det med teori og med primærtekster som finnes i engelsk oversettelse. I den andre, praktiske delen må studenter være innstilt på å jobbe selvstendig med tekster på det slaviske språket de har sin bakgrunn i. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • En kvalifiseringsoppgave på 5-8 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer. Oppgaven må være godkjent før eksamen.
  • To muntlige presentasjoner.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 5 til 7 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Norsk, russisk, polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2022

Emnet tilbys uregelmessig. Ta kontakt for spørsmål om emnet. 

Eksamen

Høst 2022

Undervisningsspråk

Norsk