SPA1000 – Grunnemne i spansk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet har teoretisk og praktisk undervisning for å styrke grunnkunnskapene i spansk, både i språk, litteratur og historie. Emnet er likevel ikke beregnet på nybegynnere i spansk og forutsetter at du har spanskkunnskaper tilsvarende nivå II fra videregående skole.

I tillegg til stoff om spansk språk, vil også et litterært verk på spansk (eller flere korte) og en spansktalende film/dokumentar om en historisk person eller hendelse være en del av pensum. Emnet tar også for seg temaer og verktøy som er sentrale i studier av spansk.

En detaljert oversikt over timeplan og pensum, og dermed hvilke temaer emnet tar opp, finner du på semestersiden.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • kan du redegjøre for grunnleggende temaer som er sentrale i spansk grammatikk
  • har du kjennskap til viktige særtrekk i spansk språk sammenliknet med norsk
  • kan du bruke grammatikken på en bevisst måte
  • kan du analysere kritisk og diskutere på spansk
  • har du forbedret forståelsen og utvidet ordforrådet
  • kan du gi en enkel analyse av et litterært verk
  • har du kjennskap til hovedtrekkene i flere litterære perioder
  • kan du analysere en film/dokumentar om den spansktalende verdens historie
  • har du kunnskap om konkrete historiske hendelser og historiske personer

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

SPA1000 inngår i årsenheten i spansk, men passer også for bachelorstudenter i spansk som ønsker en lettere overgang mellom videregående skole og universitetet (anbefalt fritt emne), studenter fra andre programmer som tar spansk som sin 40-gruppe og enkeltemnestudenter som vil bli bedre i spansk.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole, se informasjon om kompetansemål i faget. Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger på 1 time og seminarundervisning på 2 timer, til sammen 42 timer fordelt på 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Gruppeundervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 11 av 14 ganger (gyldig fravær utover 3 ganger må dokumenteres til eksamenskonsulenten). I tillegg må du bestå en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Hjelpemidler

Ettspråklig ordbok uten grammatikk eller bøyningsmønstre.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk