SPA1000 – Innføring i spanskstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring i å studere spansk på universitetsnivå. Du får teoretisk og praktisk undervisning i spanskstudiets tre disipliner: språk, litteratur og kultur. Formålet med emnet er at du får styrket dine kunnskaper om spanskfaget, at du lærer hva som kjennetegner språk, litteratur og kultur som akademiske disipliner, og at du blir rustet til å arbeide videre med disiplinene i andre emner i studieløpet. Emnet er ikke et språkkurs for nybegynnere. Før du begynner, må du minst ha spanskkunnskaper tilsvarende nivå II fra den videregående skolen.

I emnet går vi gjennom stoff som tar for seg sentrale temaer innen spansk språk og grammatikk, et lengre litterært verk på spansk (eller flere korte) og materiale om kultur i den spanskspråklige verden. Med dette som utgangspunkt arbeider vi med skriftlige og muntlige aktiviteter innenfor de tre disiplinene.

En detaljert oversikt over timeplan, pensum og temaer finner du på semestersiden og i Canvas.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

 • kan du lese, forstå og skrive korte fagtekster på spansk
 • har du bedret forståelsen og utvidet ordforrådet i spansk
 • kan du analysere kritisk, argumentere for dine synspunkter og bruke spansk på en mer bevisst måte
 • kan du gjøre rede for grunnleggende temaer som er sentrale i spansk grammatikk
 • har du kjennskap til utvalgte særtrekk i spansk språk sammenliknet med norsk
 • kan du gi en enkel analyse av et litterært verk på spansk
 • har du kjennskap til utvalgte temaer relatert til spanskspråklig litteratur
 • har du kunnskap om noen kulturelle særpreg i den spanskspråklige verden i dag
 • kan du gi en enkel analyse av kulturrelatert materiale om den spanskspråklige verden
 • har du kunnskap om  språk, litteratur og kultur som studiedisipliner

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

SPA1000 inngår i årsenheten i spansk, men passer også for bachelorstudenter i spansk som ønsker en lettere overgang mellom videregående skole og universitetet (anbefalt fritt emne), studenter fra andre programmer som tar spansk som sin 40-gruppe og enkeltemnestudenter som vil bli bedre i spansk.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Før du velger dette emnet, bør du kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige tekster på spansk
 • forstå muntlig spansk og delta i spontane samtaler på spansk om ulike temaer
 • lese tekster i ulike sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende korte tekster på spansk

Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra den videregående skolen. Dersom du er usikker på ditt eget nivå, anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på emnet.

Undervisning

Forelesning, 1 time i uken i 14 uker, og seminar, 2 timer i uken i 14 uker. 42 timer til sammen. Du skal møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen og det forventes aktiv deltakelse i all undervisning.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • To kvalifiseringsoppgaver: en individuell elektronisk oppgave for språk og litteratur og en gruppeoppgave for kultur. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 8 av 14 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Aktivitetene må være godkjent av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester.

Godkjent aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamensformen er en 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen. Se sensorveiledning for nærmere detaljer.

Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk