SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dreier seg om spansk syntaks, både teoretisk og praktisk. I undervisningen er de teoretiske og praktiske aspektene delt opp. Teoridelen tar for seg alle syntaktiske enheter på spansk og de forskjellige syntaktiske funksjonene. I den praktiske delen jobber vi med oversettelse av forskjellige tekster med fokus på grammatikken. I oversettelsen fra norsk til spansk diskuteres problemstillinger innen kontrastiv grammatikk. I oversettelsen fra spansk til norsk står den syntaktiske og grammatiske analysen i den spanske teksten i fokus.

I portalen Elektronisk spansk finner du materialet du må forberede til hver gang, det som skal gjennomgås i undervisningen, og annet støttemateriell.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • innsikt i likheter og særlig forskjeller mellom spansk og norsk
  • Evnen til å identifisere forskjellige setningsstrukturer og hvordan formen i en setning står i forhold til innholdet
  • Trening i å gjenkjenne syntaktiske trekk i spansk som skiller seg vesentlig fra norsk
  • Evnen til å redegjøre for valg i oversettelse mellom norsk og spansk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A eller et tilsvarende emne. Har du tilsvarende emner fra andre institusjoner, må du søke om å få det godkjent ved UiO. Send dokumentasjonen til studiekonsulenten i god tid før emneoppmeldingen starter.

Undervisning

Seminarer, 4 timer per uke. 42 timer til sammen (18 timer teori og 24 timer praksis). Det forventes aktiv deltakelse i seminarene.

Obligatorisk aktivitet:

  • Fremmøte i minimum 7 av 9 seminarer som omhandler teori. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller liknende. Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.
  • En skriftlig oppgave innlevert innen en gitt frist.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Begge de obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig eksamen. Detaljert informasjon om eksamenens innhold blir gitt i undervisningen.

Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk