SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap: middelalderen og gullalderen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fordypning i studiet av klassiske spanske romaner, diktning, teater og prosalitteratur som er representative for den spanske middelalder- og  gullalderlitteraturen (13. - 18. århundre). Gjennom sentrale tekster (blant annet Celestina, Lazarillo, Don Quijote, krøniker av erobringen av Amerika) skal du få en inngående oversikt over alle genrer i spanskspråklig litteratur fra perioden. Ved siden av selve tekstanalysen, tar emnet for seg gullalderlitteratur-epokens sosiale, politiske og kulturelle kontekst.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, kan du:

  • med høy refleksjonsevne og presisjon analysere epokens tekster, tekstenes litterære strukturer og deres forskjellige litterære teknikker
  • bruke dine analytiske evner til å forstå teater, poesi og prosatekster i lys av den sosiale, politiske og kulturelle samtid de er skrevet i
  • på en utfyllende og detaljert måte redegjøre for den spanske gullalder-epokens sosiale, kulturelle og politiske kontekst og for fremveksten av den tidlige spanske litteraturen (13.-18. århundre)

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Seminar, 2 timer i uken i 10 uker. Vi forventer aktiv deltakelse fra studentene.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal levere en skriftlig kommentar til faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters innlegg på bloggen. Dette arbeidet inngår ikke i mappen du skal levere i slutten av semesteret.
  • Du skal lage et radioprogram med litterært innhold som blir tatt opp som podcast. Opptaket skal ha en varighet på 5–10 minutter. Du kan velge å samarbeide med andre studenter på emnet om dette. Du leverer et foreløpig opptak i Canvas innen en gitt frist. Du vil få tilbakmelding på opptaket, og du har anledning til å bearbeide opptaket. Den endelige utgaven inngår i mappen du skal levere i slutten av semesteret.
  • Du leverer et utkast til en litterær analyse eller refleksjon på cirka 2 000 ord i Canvas for tilbakemelding. Oppgaven skal innholde et eller flere multimediaelementer (for eksempel bilder, videoer eller lenker). Den endelige utgaven inngår i mappen du skal levere i slutten av semesteret.

Aktivitetene må være godkjent av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse.

Eksamen

Eksamensformen er en mappe med to oppgaver: Podcast + Litteraer analyse med multimedia elementer. Du må levere begge oppgavene for at mappen skal bli vurdert.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk